1. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

2. lalhson proV aarwn kai proV touV uiouV autou kai proV pantaV uiouV israhl kai ereiV proV autouV touto to rhma o eneteilato kurioV legwn

3. anqrwpoV anqrwpoV twn uiwn israhl h twn proshlutwn twn proskeimenwn en umin oV an sfaxh moscon h probaton h aiga en th parembolh kai oV an sfaxh exw thV parembolhV

4. kai epi thn quran thV skhnhV tou marturiou mh enegkh wste poihsai auto eiV olokautwma h swthrion kuriw dekton eiV osmhn euwdiaV kai oV an sfaxh exw kai epi thn quran thV skhnhV tou marturiou mh enegkh auto wste mh prosenegkai dwron kuriw apenanti thV skhnhV kuriou kai logisqhsetai tw anqrwpw ekeinw aima aima execeen exoleqreuqhsetai h yuch ekeinh ek tou laou authV

5. opwV anaferwsin oi uioi israhl taV qusiaV autwn osaV an autoi sfaxousin en toiV pedioiV kai oisousin tw kuriw epi taV quraV thV skhnhV tou marturiou proV ton ierea kai qusousin qusian swthriou tw kuriw auta

6. kai prosceei o iereuV to aima epi to qusiasthrion kuklw apenanti kuriou para taV quraV thV skhnhV tou marturiou kai anoisei to stear eiV osmhn euwdiaV kuriw

7. kai ou qusousin eti taV qusiaV autwn toiV mataioiV oiV autoi ekporneuousin opisw autwn nomimon aiwnion estai umin eiV taV geneaV umwn

8. kai ereiV proV autouV anqrwpoV anqrwpoV twn uiwn israhl kai apo twn uiwn twn proshlutwn twn proskeimenwn en umin oV an poihsh olokautwma h qusian

9. kai epi thn quran thV skhnhV tou marturiou mh enegkh poihsai auto tw kuriw exoleqreuqhsetai o anqrwpoV ekeinoV ek tou laou autou

10. kai anqrwpoV anqrwpoV twn uiwn israhl h twn proshlutwn twn proskeimenwn en umin oV an fagh pan aima kai episthsw to proswpon mou epi thn yuchn thn esqousan to aima kai apolw authn ek tou laou authV

11. h gar yuch pashV sarkoV aima autou estin kai egw dedwka auto umin epi tou qusiasthriou exilaskesqai peri twn yucwn umwn to gar aima autou anti thV yuchV exilasetai

12. dia touto eirhka toiV uioiV israhl pasa yuch ex umwn ou fagetai aima kai o proshlutoV o proskeimenoV en umin ou fagetai aima

13. kai anqrwpoV anqrwpoV twn uiwn israhl kai twn proshlutwn twn proskeimenwn en umin oV an qhreush qhreuma qhrion h peteinon o esqetai kai ekceei to aima kai kaluyei auto th gh

14. h gar yuch pashV sarkoV aima autou estin kai eipa toiV uioiV israhl aima pashV sarkoV ou fagesqe oti h yuch pashV sarkoV aima autou estin paV o esqwn auto exoleqreuqhsetai

15. kai pasa yuch htiV fagetai qnhsimaion h qhrialwton en toiV autocqosin h en toiV proshlutoiV plunei ta imatia autou kai lousetai udati kai akaqartoV estai ewV esperaV kai kaqaroV estai

16. ean de mh plunh ta imatia kai to swma mh loushtai udati kai lhmyetai anomhma autou

“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina