1. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

2. lalhson proV touV uiouV israhl legwn yuch ean amarth enanti kuriou akousiwV apo twn prostagmatwn kuriou wn ou dei poiein kai poihsh en ti ap' autwn

3. ean men o arciereuV o kecrismenoV amarth tou ton laon amartein kai prosaxei peri thV amartiaV autou hV hmarten moscon ek bown amwmon tw kuriw peri thV amartiaV autou

4. kai prosaxei ton moscon para thn quran thV skhnhV tou marturiou enanti kuriou kai epiqhsei thn ceira autou epi thn kefalhn tou moscou enanti kuriou kai sfaxei ton moscon enwpion kuriou

5. kai labwn o iereuV o cristoV o teteleiwmenoV taV ceiraV apo tou aimatoV tou moscou kai eisoisei auto epi thn skhnhn tou marturiou

6. kai bayei o iereuV ton daktulon eiV to aima kai prosranei apo tou aimatoV eptakiV enanti kuriou kata to katapetasma to agion

7. kai epiqhsei o iereuV apo tou aimatoV tou moscou epi ta kerata tou qusiasthriou tou qumiamatoV thV sunqesewV tou enantion kuriou o estin en th skhnh tou marturiou kai pan to aima tou moscou ekceei para thn basin tou qusiasthriou twn olokautwmatwn o estin para taV quraV thV skhnhV tou marturiou

8. kai pan to stear tou moscou tou thV amartiaV perielei ap' autou to stear to katakalupton ta endosqia kai pan to stear to epi twn endosqiwn

9. kai touV duo nefrouV kai to stear to ep' autwn o estin epi twn mhriwn kai ton lobon ton epi tou hpatoV sun toiV nefroiV perielei auto

10. on tropon afaireitai apo tou moscou tou thV qusiaV tou swthriou kai anoisei o iereuV epi to qusiasthrion thV karpwsewV

11. kai to derma tou moscou kai pasan autou thn sarka sun th kefalh kai toiV akrwthrioiV kai th koilia kai th koprw

12. kai exoisousin olon ton moscon exw thV parembolhV eiV topon kaqaron ou ekceousin thn spodian kai katakausousin auton epi xulwn en puri epi thV ekcusewV thV spodiaV kauqhsetai

13. ean de pasa sunagwgh israhl agnohsh akousiwV kai laqh rhma ex ofqalmwn thV sunagwghV kai poihswsin mian apo paswn twn entolwn kuriou h ou poihqhsetai kai plhmmelhswsin

14. kai gnwsqh autoiV h amartia hn hmarton en auth kai prosaxei h sunagwgh moscon ek bown amwmon peri thV amartiaV kai prosaxei auton para taV quraV thV skhnhV tou marturiou

15. kai epiqhsousin oi presbuteroi thV sunagwghV taV ceiraV autwn epi thn kefalhn tou moscou enanti kuriou kai sfaxousin ton moscon enanti kuriou

16. kai eisoisei o iereuV o cristoV apo tou aimatoV tou moscou eiV thn skhnhn tou marturiou

17. kai bayei o iereuV ton daktulon apo tou aimatoV tou moscou kai ranei eptakiV enanti kuriou katenwpion tou katapetasmatoV tou agiou

18. kai apo tou aimatoV epiqhsei o iereuV epi ta kerata tou qusiasthriou twn qumiamatwn thV sunqesewV o estin enwpion kuriou o estin en th skhnh tou marturiou kai to pan aima ekceei proV thn basin tou qusiasthriou twn karpwsewn twn proV th qura thV skhnhV tou marturiou

19. kai to pan stear perielei ap' autou kai anoisei epi to qusiasthrion

20. kai poihsei ton moscon on tropon epoihsen ton moscon ton thV amartiaV outwV poihqhsetai kai exilasetai peri autwn o iereuV kai afeqhsetai autoiV h amartia

21. kai exoisousin ton moscon olon exw thV parembolhV kai katakausousin ton moscon on tropon katekausan ton moscon ton proteron amartia sunagwghV estin

22. ean de o arcwn amarth kai poihsh mian apo paswn twn entolwn kuriou tou qeou autwn h ou poihqhsetai akousiwV kai amarth kai plhmmelhsh

23. kai gnwsqh autw h amartia hn hmarten en auth kai prosoisei to dwron autou cimaron ex aigwn arsen amwmon

24. kai epiqhsei thn ceira epi thn kefalhn tou cimarou kai sfaxousin auton en topw ou sfazousin ta olokautwmata enwpion kuriou amartia estin

25. kai epiqhsei o iereuV apo tou aimatoV tou thV amartiaV tw daktulw epi ta kerata tou qusiasthriou twn olokautwmatwn kai to pan aima autou ekceei para thn basin tou qusiasthriou twn olokautwmatwn

26. kai to pan stear autou anoisei epi to qusiasthrion wsper to stear qusiaV swthriou kai exilasetai peri autou o iereuV apo thV amartiaV autou kai afeqhsetai autw

27. ean de yuch mia amarth akousiwV ek tou laou thV ghV en tw poihsai mian apo paswn twn entolwn kuriou h ou poihqhsetai kai plhmmelhsh

28. kai gnwsqh autw h amartia hn hmarten en auth kai oisei cimairan ex aigwn qhleian amwmon oisei peri thV amartiaV hV hmarten

29. kai epiqhsei thn ceira epi thn kefalhn tou amarthmatoV autou kai sfaxousin thn cimairan thn thV amartiaV en topw ou sfazousin ta olokautwmata

30. kai lhmyetai o iereuV apo tou aimatoV authV tw daktulw kai epiqhsei epi ta kerata tou qusiasthriou twn olokautwmatwn kai pan to aima authV ekceei para thn basin tou qusiasthriou

31. kai pan to stear perielei on tropon periaireitai stear apo qusiaV swthriou kai anoisei o iereuV epi to qusiasthrion eiV osmhn euwdiaV kuriw kai exilasetai peri autou o iereuV kai afeqhsetai autw

32. ean de probaton prosenegkh to dwron autou eiV amartian qhlu amwmon prosoisei auto

33. kai epiqhsei thn ceira epi thn kefalhn tou thV amartiaV kai sfaxousin auto en topw ou sfazousin ta olokautwmata

34. kai labwn o iereuV apo tou aimatoV tou thV amartiaV tw daktulw epiqhsei epi ta kerata tou qusiasthriou thV olokautwsewV kai pan autou to aima ekceei para thn basin tou qusiasthriou thV olokautwsewV

35. kai pan autou to stear perielei on tropon periaireitai stear probatou ek thV qusiaV tou swthriou kai epiqhsei auto o iereuV epi to qusiasthrion epi to olokautwma kuriou kai exilasetai peri autou o iereuV peri thV amartiaV hV hmarten kai afeqhsetai autw

“Procuremos servir ao Senhor com todo o coração e com toda a vontade. Ele nos dará sempre mais do que merecemos.” São Padre Pio de Pietrelcina