1. kai hkousan oi qlibonteV iouda kai beniamin oti oi uioi thV apoikiaV oikodomousin oikon tw kuriw qew israhl

2. kai hggisan proV zorobabel kai proV touV arcontaV twn patriwn kai eipan autoiV oikodomhsomen meq' umwn oti wV umeiV ekzhtoumen tw qew umwn kai autw hmeiV qusiazomen apo hmerwn asaraddwn basilewV assour tou enegkantoV hmaV wde

3. kai eipen proV autouV zorobabel kai ihsouV kai oi kataloipoi twn arcontwn twn patriwn tou israhl ouc hmin kai umin tou oikodomhsai oikon tw qew hmwn oti hmeiV autoi epi to auto oikodomhsomen tw kuriw qew hmwn wV eneteilato hmin kuroV o basileuV perswn

4. kai hn o laoV thV ghV ekluwn taV ceiraV tou laou iouda kai enepodizon autouV tou oikodomein

5. kai misqoumenoi ep' autouV bouleuomenoi tou diaskedasai boulhn autwn pasaV taV hmeraV kurou basilewV perswn kai ewV basileiaV dareiou basilewV perswn

6. kai en basileia asouhrou en arch basileiaV autou egrayan epistolhn epi oikountaV iouda kai ierousalhm

7. kai en hmeraiV arqasasqa egrayen en eirhnh miqradath tabehl sun kai toiV loipoiV sundouloiV autou proV arqasasqa basilea perswn egrayen o forologoV grafhn suristi kai hrmhneumenhn

8. raoum baaltam kai samsai o grammateuV egrayan epistolhn mian kata ierousalhm tw arqasasqa basilei

9. tade ekrinen raoum baaltam kai samsai o grammateuV kai oi kataloipoi sundouloi hmwn dinaioi afarsaqacaioi tarfallaioi afarsaioi arcuaioi babulwnioi sousanacaioi oi eisin hlamaioi

10. kai oi kataloipoi eqnwn wn apwkisen asennafar o megaV kai o timioV kai katwkisen autouV en polesin thV somorwn kai to kataloipon peran tou potamou

11. auth h diatagh thV epistolhV hV apesteilan proV auton proV arqasasqa basilea paideV sou andreV peran tou potamou

12. gnwston estw tw basilei oti oi ioudaioi anabanteV apo sou ef' hmaV hlqosan eiV ierousalhm thn polin thn apostatin kai ponhran oikodomousin kai ta teich authV kathrtismenoi eisin kai qemeliouV authV anuywsan

13. nun oun gnwston estw tw basilei oti ean h poliV ekeinh anoikodomhqh kai ta teich authV katartisqwsin foroi ouk esontai soi oude dwsousin kai touto basileiV kakopoiei

14. kai aschmosunhn basilewV ouk exestin hmin idein dia touto epemyamen kai egnwrisamen tw basilei

15. ina episkeyhtai en bibliw upomnhmatismou twn paterwn sou kai eurhseiV kai gnwsh oti h poliV ekeinh poliV apostatiV kai kakopoiousa basileiV kai cwraV kai fugadia doulwn en mesw authV apo cronwn aiwnoV dia tauta h poliV auth hrhmwqh

16. gnwrizomen oun hmeiV tw basilei oti ean h poliV ekeinh oikodomhqh kai ta teich authV katartisqh ouk estin soi eirhnh

17. kai apesteilen o basileuV proV raoum baaltam kai samsai grammatea kai touV kataloipouV sundoulouV autwn touV oikountaV en samareia kai touV kataloipouV peran tou potamou eirhnhn kai fhsin

18. o forologoV on apesteilate proV hmaV eklhqh emprosqen emou

19. kai par' emou eteqh gnwmh kai epeskeyameqa kai euramen oti h poliV ekeinh af' hmerwn aiwnoV epi basileiV epairetai kai apostaseiV kai fugadia ginontai en auth

20. kai basileiV iscuroi ginontai epi ierousalhm kai epikratounteV olhV thV esperaV tou potamou kai foroi plhreiV kai meroV didotai autoiV

21. kai nun qete gnwmhn katarghsai touV andraV ekeinouV kai h poliV ekeinh ouk oikodomhqhsetai eti opwV apo thV gnwmhV

22. pefulagmenoi hte anesin poihsai peri toutou mhpote plhqunqh afanismoV eiV kakopoihsin basileusin

23. tote o forologoV tou arqasasqa basilewV anegnw enwpion raoum kai samsai grammatewV kai sundoulwn autwn kai eporeuqhsan spoudh eiV ierousalhm kai en iouda kai kathrghsan autouV en ippoiV kai dunamei

24. tote hrghsen to ergon oikou tou qeou tou en ierousalhm kai hn argoun ewV deuterou etouV thV basileiaV dareiou tou basilewV perswn

“O amor é a rainha das virtudes. Como as pérolas se ligam por um fio, assim as virtudes, pelo amor. Fogem as pérolas quando se rompe o fio. Assim também as virtudes se desfazem afastando-se o amor”. São Padre Pio de Pietrelcina