2. panta ta erga tou tapeinou fanera para tw qew oi de asebeiV en hmera kakh olountai

5. akaqartoV para qew paV uyhlokardioV ceiri de ceiraV embalwn adikwV ouk aqwwqhsetai

7. arch odou agaqhV to poiein ta dikaia dekta de para qew mallon h quein qusiaV

8. o zhtwn ton kurion eurhsei gnwsin meta dikaiosunhV oi de orqwV zhtounteV auton eurhsousin eirhnhn

9. panta ta erga tou kuriou meta dikaiosunhV fulassetai de o asebhV eiV hmeran kakhn

10. manteion epi ceilesin basilewV en de krisei ou mh planhqh to stoma autou

11. roph zugou dikaiosunh para kuriw ta de erga autou staqmia dikaia

12. bdelugma basilei o poiwn kaka meta gar dikaiosunhV etoimazetai qronoV archV

13. dekta basilei ceilh dikaia logouV de orqouV agapa

14. qumoV basilewV aggeloV qanatou anhr de sofoV exilasetai auton

15. en fwti zwhV uioV basilewV oi de prosdektoi autw wsper nefoV oyimon

16. nossiai sofiaV airetwterai crusiou nossiai de fronhsewV airetwterai uper argurion

17. triboi zwhV ekklinousin apo kakwn mhkoV de biou odoi dikaiosunhV o decomenoV paideian en agaqoiV estai o de fulasswn elegcouV sofisqhsetai oV fulassei taV eautou odouV threi thn eautou yuchn agapwn de zwhn autou feisetai stomatoV autou

18. pro suntribhV hgeitai ubriV pro de ptwmatoV kakofrosunh

19. kreisswn prauqumoV meta tapeinwsewV h oV diaireitai skula meta ubristwn

20. sunetoV en pragmasin eurethV agaqwn pepoiqwV de epi qew makaristoV

21. touV sofouV kai sunetouV faulouV kalousin oi de glukeiV en logw pleiona akousontai

22. phgh zwhV ennoia toiV kekthmenoiV paideia de afronwn kakh

23. kardia sofou nohsei ta apo tou idiou stomatoV epi de ceilesin foresei epignwmosunhn

24. khria melitoV logoi kaloi glukasma de autwn iasiV yuchV

25. eisin odoi dokousai einai orqai andri ta mentoi teleutaia autwn blepei eiV puqmena adou

26. anhr en ponoiV ponei eautw kai ekbiazetai eautou thn apwleian o mentoi skolioV epi tw eautou stomati forei thn apwleian

27. anhr afrwn orussei eautw kaka epi de twn eautou ceilewn qhsaurizei pur

28. anhr skolioV diapempetai kaka kai lampthra dolou purseuei kakoiV kai diacwrizei filouV

29. anhr paranomoV apopeiratai filwn kai apagei autouV odouV ouk agaqaV

30. sthrizwn ofqalmouV autou logizetai diestrammena orizei de toiV ceilesin autou panta ta kaka outoV kaminoV estin kakiaV

31. stefanoV kauchsewV ghraV en de odoiV dikaiosunhV eurisketai

32. kreisswn anhr makroqumoV iscurou o de kratwn orghV kreisswn katalambanomenou polin

33. eiV kolpouV epercetai panta toiV adikoiV para de kuriou panta ta dikaia

“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina