1. o oun ihsouV pro ex hmerwn tou pasca hlqen eiV bhqanian opou hn lazaroV o teqnhkwV on hgeiren ek nekrwn

2. epoihsan oun autw deipnon ekei kai h marqa dihkonei o de lazaroV eiV hn twn sunanakeimenwn autw

3. h oun maria labousa litran murou nardou pistikhV polutimou hleiyen touV podaV tou ihsou kai exemaxen taiV qrixin authV touV podaV autou h de oikia eplhrwqh ek thV osmhV tou murou

4. legei oun eiV ek twn maqhtwn autou ioudaV simwnoV iskariwthV o mellwn auton paradidonai

5. diati touto to muron ouk epraqh triakosiwn dhnariwn kai edoqh ptwcoiV

6. eipen de touto ouc oti peri twn ptwcwn emelen autw all oti klepthV hn kai to glwssokomon eicen kai ta ballomena ebastazen

7. eipen oun o ihsouV afeV authn eiV thn hmeran tou entafiasmou mou tethrhken auto

8. touV ptwcouV gar pantote ecete meq eautwn eme de ou pantote ecete

9. egnw oun ocloV poluV ek twn ioudaiwn oti ekei estin kai hlqon ou dia ton ihsoun monon all ina kai ton lazaron idwsin on hgeiren ek nekrwn

10. ebouleusanto de oi arciereiV ina kai ton lazaron apokteinwsin

11. oti polloi di auton uphgon twn ioudaiwn kai episteuon eiV ton ihsoun

12. th epaurion ocloV poluV o elqwn eiV thn eorthn akousanteV oti ercetai o ihsouV eiV ierosoluma

13. elabon ta baia twn foinikwn kai exhlqon eiV upanthsin autw kai ekrazon wsanna euloghmenoV o ercomenoV en onomati kuriou o basileuV tou israhl

14. eurwn de o ihsouV onarion ekaqisen ep auto kaqwV estin gegrammenon

15. mh fobou qugater siwn idou o basileuV sou ercetai kaqhmenoV epi pwlon onou

16. tauta de ouk egnwsan oi maqhtai autou to prwton all ote edoxasqh o ihsouV tote emnhsqhsan oti tauta hn ep autw gegrammena kai tauta epoihsan autw

17. emarturei oun o ocloV o wn met autou ote ton lazaron efwnhsen ek tou mnhmeiou kai hgeiren auton ek nekrwn

18. dia touto kai uphnthsen autw o ocloV oti hkousen touto auton pepoihkenai to shmeion

19. oi oun farisaioi eipon proV eautouV qewreite oti ouk wfeleite ouden ide o kosmoV opisw autou aphlqen

20. hsan de tineV ellhneV ek twn anabainontwn ina proskunhswsin en th eorth

21. outoi oun proshlqon filippw tw apo bhqsaida thV galilaiaV kai hrwtwn auton legonteV kurie qelomen ton ihsoun idein

22. ercetai filippoV kai legei tw andrea kai palin andreaV kai filippoV legousin tw ihsou

23. o de ihsouV apekrinato autoiV legwn elhluqen h wra ina doxasqh o uioV tou anqrwpou

24. amhn amhn legw umin ean mh o kokkoV tou sitou peswn eiV thn ghn apoqanh autoV monoV menei ean de apoqanh polun karpon ferei

25. o filwn thn yuchn autou apolesei authn kai o miswn thn yuchn autou en tw kosmw toutw eiV zwhn aiwnion fulaxei authn

26. ean emoi diakonh tiV emoi akolouqeitw kai opou eimi egw ekei kai o diakonoV o emoV estai kai ean tiV emoi diakonh timhsei auton o pathr

27. nun h yuch mou tetaraktai kai ti eipw pater swson me ek thV wraV tauthV alla dia touto hlqon eiV thn wran tauthn

28. pater doxason sou to onoma hlqen oun fwnh ek tou ouranou kai edoxasa kai palin doxasw

29. o oun ocloV o estwV kai akousaV elegen bronthn gegonenai alloi elegon aggeloV autw lelalhken

30. apekriqh o ihsouV kai eipen ou di eme auth h fwnh gegonen alla di umaV

31. nun krisiV estin tou kosmou toutou nun o arcwn tou kosmou toutou ekblhqhsetai exw

32. kagw ean uywqw ek thV ghV pantaV elkusw proV emauton

33. touto de elegen shmainwn poiw qanatw hmellen apoqnhskein

34. apekriqh autw o ocloV hmeiV hkousamen ek tou nomou oti o cristoV menei eiV ton aiwna kai pwV su legeiV oti dei uywqhnai ton uion tou anqrwpou tiV estin outoV o uioV tou anqrwpou

35. eipen oun autoiV o ihsouV eti mikron cronon to fwV meq umwn estin peripateite ewV to fwV ecete ina mh skotia umaV katalabh kai o peripatwn en th skotia ouk oiden pou upagei

36. ewV to fwV ecete pisteuete eiV to fwV ina uioi fwtoV genhsqe tauta elalhsen o ihsouV kai apelqwn ekrubh ap autwn

37. tosauta de autou shmeia pepoihkotoV emprosqen autwn ouk episteuon eiV auton

38. ina o logoV hsaiou tou profhtou plhrwqh on eipen kurie tiV episteusen th akoh hmwn kai o braciwn kuriou tini apekalufqh

39. dia touto ouk hdunanto pisteuein oti palin eipen hsaiaV

40. tetuflwken autwn touV ofqalmouV kai pepwrwken autwn thn kardian ina mh idwsin toiV ofqalmoiV kai nohswsin th kardia kai epistrafwsin kai iaswmai autouV

41. tauta eipen hsaiaV ote eiden thn doxan autou kai elalhsen peri autou

42. omwV mentoi kai ek twn arcontwn polloi episteusan eiV auton alla dia touV farisaiouV ouc wmologoun ina mh aposunagwgoi genwntai

43. hgaphsan gar thn doxan twn anqrwpwn mallon hper thn doxan tou qeou

44. ihsouV de ekraxen kai eipen o pisteuwn eiV eme ou pisteuei eiV eme all eiV ton pemyanta me

45. kai o qewrwn eme qewrei ton pemyanta me

46. egw fwV eiV ton kosmon elhluqa ina paV o pisteuwn eiV eme en th skotia mh meinh

47. kai ean tiV mou akoush twn rhmatwn kai mh pisteush egw ou krinw auton ou gar hlqon ina krinw ton kosmon all ina swsw ton kosmon

48. o aqetwn eme kai mh lambanwn ta rhmata mou ecei ton krinonta auton o logoV on elalhsa ekeinoV krinei auton en th escath hmera

49. oti egw ex emautou ouk elalhsa all o pemyaV me pathr autoV moi entolhn edwken ti eipw kai ti lalhsw

50. kai oida oti h entolh autou zwh aiwnioV estin a oun lalw egw kaqwV eirhken moi o pathr outwV lalw

“Deus quer que as suas misérias sejam o trono da Sua misericórdia.” São Padre Pio de Pietrelcina