1. kai eporeueto mecriV ou eggisai autouV eiV nineuh kai eipen rafahl proV twbian

2. ou ginwskeiV adelfe pwV afhkaV ton patera sou

3. prodramwmen emprosqen thV gunaikoV sou kai etoimaswmen thn oikian

4. labe de para ceira thn colhn tou icquoV kai eporeuqhsan kai sunhlqen o kuwn opisqen autwn

5. kai anna ekaqhto periblepomenh eiV thn odon ton paida authV

6. kai prosenohsen auton ercomenon kai eipen tw patri autou idou o uioV sou ercetai kai o anqrwpoV o poreuqeiV met' autou

7. kai rafahl eipen epistamai egw oti anoixei touV ofqalmouV o pathr sou

8. su oun egcrison thn colhn eiV touV ofqalmouV autou kai dhcqeiV diatriyei kai apobalei ta leukwmata kai oyetai se

9. kai prosdramousa anna epepesen epi ton trachlon tou uiou authV kai eipen autw eidon se paidion apo tou nun apoqanoumai kai eklausan amfoteroi

10. kai twbit exhrceto proV thn quran kai prosekopten o de uioV prosedramen autw

11. kai epelabeto tou patroV autou kai prosepasen thn colhn epi touV ofqalmouV tou patroV autou legwn qarsei pater

12. wV de sunedhcqhsan dietriye touV ofqalmouV autou kai elepisqh apo twn kanqwn twn ofqalmwn autou ta leukwmata

13. kai idwn ton uion autou epepesen epi ton trachlon autou kai eklausen kai eipen

14. euloghtoV ei o qeoV kai euloghton to onoma sou eiV touV aiwnaV kai euloghmenoi panteV oi agioi sou aggeloi oti emastigwsaV kai hlehsaV me idou blepw twbian ton uion mou

15. kai eishlqen o uioV autou cairwn kai aphggeilen tw patri autou ta megaleia ta genomena autw en th mhdia

16. kai exhlqen twbit eiV sunanthsin th numfh autou cairwn kai eulogwn ton qeon proV th pulh nineuh kai eqaumazon oi qewrounteV auton poreuomenon oti ebleyen kai twbit exwmologeito enwpion autwn oti hlehsen auton o qeoV

17. kai wV hggisen twbit sarra th numfh autou kateuloghsen authn legwn elqoiV ugiainousa qugater euloghtoV o qeoV oV hgagen se proV hmaV kai o pathr sou kai h mhthr sou

18. kai egeneto cara pasi toiV en nineuh adelfoiV autou

19. kai paregeneto aciacaroV kai nasbaV o exadelfoV autou kai hcqh o gamoV twbia met' eufrosunhV epta hmeraV

“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina