1. Nakon toga Isus je obilazio po Galileji; nije htio u Judeju jer su Židovi tražili da ga ubiju.

2. Bijaše blizu židovski Blagdan sjenica.

3. Rekoše mu stoga njegova braæa: "Otiði odavle i poði u Judeju da i tvoji uèenici vide djela što èiniš.

4. Ta tko želi biti javno poznat, ne èini ništa u tajnosti. Ako veæ èiniš sve to, oèituj se svijetu."

5. Jer ni braæa njegova nisu vjerovala u njega.

6. Reèe im nato Isus: "Moje vrijeme još nije došlo, a za vas je vrijeme svagda pogodno.

7. Vas svijet ne može mrziti, ali mene mrzi jer ja svjedoèim protiv njega: da su mu djela opaka.

8. Vi samo uziðite na blagdan. Ja još ne uzlazim na ovaj blagdan jer moje se vrijeme još nije ispunilo."

9. To im reèe i ostade u Galileji.

10. Ali pošto njegova braæa uziðoše na blagdan, uziðe i on, ne javno, nego potajno.

11. A Židovi su ga tražili o blagdanu pitajuæi : "Gdje je onaj?"

12. I meðu mnoštvom o njemu se mnogo šaptalo. Jedni govorahu: "Dobar je!" Drugi pak: "Ne, nego zavodi narod."

13. Ipak nitko nije otvoreno govorio o njemu zbog straha od Židova.

14. Usred blagdana uziðe Isus u Hram i stade nauèavati.

15. Židovi se u èudu pitahu: "Kako ovaj znade Pisma, a nije uèio?"

16. Nato im Isus odvrati: "Moj nauk nije moj, nego onoga koji me posla.

17. Ako tko hoæe vršiti volju njegovu, prepoznat æe da li je taj nauk od Boga ili ja sam od sebe govorim.

18. Tko sam od sebe govori, svoju slavu traži, a tko traži slavu onoga koji ga posla, taj je istinit i nema u njemu nepravednosti.

19. Nije li vam Mojsije dao Zakon? Pa ipak nitko od vas ne vrši Zakona." "Zašto tražite da me ubijete?"

20. Odgovori mnoštvo: "Zloduha imaš! Tko traži da te ubije?"

21. Uzvrati im Isus: "Jedno djelo uèinih i svi se èudite.

22. Mojsije vam dade obrezanje - ne, ono i nije od Mojsija, nego od otaca - i vi u subotu obrezujete èovjeka.

23. Ako èovjek može primiti obrezanje u subotu da se ne prekrši Mojsijev zakon, zašto se ljutite na mene što sam svega èovjeka ozdravio u subotu?

24. Ne sudite po vanjštini, nego sudite sudom pravednim!"

25. Rekoše tada neki Jeruzalemci: "Nije li to onaj koga traže da ga ubiju?

26. A evo, posve otvoreno govori i ništa mu ne kažu. Da nisu možda i glavari doista upoznali da je on Krist?

27. Ali za njega znamo odakle je, a kad Krist doðe, nitko neæe znati odakle je!"

28. Nato Isus, koji je uèio u Hramu, povika: "Da! Poznajete me i znate odakle sam! A ipak ja nisam došao sam od sebe: postoji jedan istiniti koji me posla. Njega vi ne znate.

29. Ja ga znadem jer sam od njega i on me poslao."

30. Židovi su otad vrebali da ga uhvate. Ipak nitko ne stavi na nj ruke jer još nije bio došao njegov èas.

31. A mnogi iz mnoštva povjerovaše u nj te govorahu: "Zar æe Krist, kada doðe, èiniti više znamenja nego što ih ovaj uèini?"

32. Doèuli farizeji da se to u mnoštvu o njemu šapæe. Stoga glavari sveæenièki i farizeji poslaše stražare da ga uhvate.

33. Tada Isus reèe: "Još sam malo vremena s vama i odlazim onomu koji me posla.

34. Tražit æete me i neæete me naæi; gdje sam ja, vi ne možete doæi."

35. Rekoše nato Židovi meðu sobom: "Kamo to ovaj kani da ga mi neæemo naæi? Da ne kani poæi raseljenima meðu Grcima i nauèavati Grke?

36. Što li znaèi besjeda koju reèe: 'Tražit æete me i neæete me naæi; gdje sam ja, vi ne možete doæi'?"

37. U posljednji, veliki dan blagdana Isus stade i povika: "Ako je tko žedan, neka doðe k meni! Neka pije

38. koji vjeruje u mene! Kao što reèe Pismo: 'Rijeke æe žive vode poteæi iz njegove utrobe!'"

39. To reèe o Duhu kojega su imali primiti oni što vjeruju u njega. Tada doista ne bijaše još došao Duh jer Isus nije bio proslavljen.

40. Kad su neki iz naroda èuli te rijeèi, govorahu: "Ovo je uistinu Prorok."

41. Drugi govorahu: "Ovo je Krist." A bilo ih je i koji su pitali: "Pa zar Krist dolazi iz Galileje?

42. Ne kaže li Pismo da Krist dolazi iz potomstva Davidova, i to iz Betlehema, mjesta gdje bijaše David?"

43. Tako je u narodu nastala podvojenost zbog njega.

44. Neki ga èak htjedoše uhvatiti, ali nitko ne stavi na nj ruke.

45. Doðoše dakle stražari glavarima sveæenièkim i farizejima, a ovi im rekoše: "Zašto ga ne dovedoste?"

46. Stražari odgovore: "Nikada nitko nije ovako govorio."

47. Nato æe im farizeji: "Zar ste se i vi dali zavesti?

48. Je li itko od glavara ili farizeja povjerovao u njega?

49. Ali ta svjetina koja ne pozna Zakona - to je prokleto!"

50. Kaže im Nikodem - onaj koji ono prije doðe k Isusu, a bijaše jedan od njih:

51. "Zar naš Zakon sudi èovjeku ako ga prije ne sasluša i ne dozna što èini?"

52. Odgovoriše mu: "Da nisi i ti iz Galileje? Istraži pa æeš vidjeti da iz Galileje ne ustaje prorok."

53. I otiðoše svaki svojoj kuæi.

“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina