1. Isus iziðe iz Hrama. Putom mu pristupiše uèenici pokazujuæi mu hramsko zdanje.

2. A on im reèe: "Ne vidite li sve ovo? Zaista, kažem vam, ne, neæe se ovdje ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen."

3. Dok je zatim na Maslinskoj gori sjedio, pristupiše k njemu uèenici nasamo govoreæi: "Reci nam kada æe to biti i koji æe biti znak tvojega Dolaska i svršetka svijeta?"

4. Isus im odgovori: "Pazite da vas tko ne zavede!

5. Mnogi æe doista doæi u moje ime i govoriti: 'Ja sam Krist!' I mnoge æe zavesti."

6. "A èut æete za ratove i za glasove o ratovima. Pazite, ne uznemirujte se. Doista treba da se to dogodi, ali to još nije svršetak.

7. Narod æe ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva; bit æe gladi i potresa po raznim mjestima.

8. Ali sve je to samo poèetak trudova."

9. "Tada æe vas predavati na muke i ubijati vas. I svi æe vas narodi zamrziti zbog imena moga.

10. Mnogi æe se tada sablazniti, izdavat æe jedni druge i mrziti se meðu sobom.

11. Ustat æe mnogi lažni proroci i mnoge zavesti.

12. Razmahat æe se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih.

13. Ali tko ustraje do svršetka, bit æe spašen."

14. "I propovijedat æe se ovo evanðelje Kraljevstva po svem svijetu za svjedoèanstvo svim narodima. Tada æe doæi svršetak."

15. "Kada dakle vidite da grozota pustoši, po proroštvu Daniela proroka, stoluje na svetome mjestu - tko èita, neka razumije:

16. koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore;

17. tko bude na krovu, neka ne silazi uzeti što iz kuæe;

18. i tko bude u polju, neka se ne okreæe natrag da uzme haljinu!"

19. "A jao trudnicama i dojiljama u one dane!"

20. "I molite da bijeg vaš ne bude zimi ili subotom

21. jer tada æe biti velika tjeskoba kakve ne bijaše od poèetka svijeta sve do sada, a neæe je ni biti."

22. "I kad se ne bi skratili dani oni, nitko se ne bi spasio. No poradi izabranih skratit æe se dani oni."

23. "Ako vam tada tko rekne: 'Gle, evo Krista!' ili: 'Eno ga!' - ne povjerujte!

24. Ustat æe, doista, lažni kristi i lažni proroci i iznijeti znamenja velika i èudesa da, bude li moguæe, zavedu i izabrane."

25. "Eto, prorekao sam vam."

26. "Reknu li vam dakle: 'Evo, u pustinji je!', ne izlazite; 'Evo ga u ložnicama!', ne vjerujte.

27. Jer kao što munja izlazi od istoka i bljesne do zapada, tako æe biti i s dolaskom Sina Èovjeèjega."

28. "Gdje bude strvine, ondje æe se skupljati orlovi."

29. "A odmah nakon nevolje onih dana sunce æe pomrèati i mjesec neæe više svijetljeti i zvijezde æe s neba padati i sile æe se nebeske poljuljati."

30. "I tada æe se pojaviti znak Sina Èovjeèjega na nebu. I tada æe proplakati sva plemena zemlje. I ugledat æe Sina Èovjeèjega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moæi i slavom.

31. I razaslat æe anðele svoje s trubljom velikom i sabrat æe mu izabranike s èetiri vjetra, s jednoga kraja neba do drugoga."

32. "A od smokve se nauèite prispodobi! Kad joj grana veæ omekša i lišæe potjera, znate: blizu je ljeto.

33. Tako i vi kad sve to ugledate, znajte: blizu je, na vratima!"

34. "Zaista, kažem vam, ne, neæe uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude.

35. Nebo æe i zemlja uminuti, ali rijeèi moje ne, neæe uminuti."

36. "A o onom danu i èasu nitko ne zna, pa ni anðeli nebeski, ni Sin, nego samo Otac.

37. Kao u dane Noine, tako æe biti i Dolazak Sina Èovjeèjega.

38. Kao što su u dane one - prije potopa - jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uðe u korablju

39. i ništa nisu ni slutili dok ne doðe potop i sve odnije - tako æe biti i Dolazak Sina Èovjeèjega.

40. Dvojica æe tada biti u polju: jedan æe se uzeti, drugi ostaviti.

41. Dvije æe mljeti u mlinu: jedna æe se uzeti, druga ostaviti."

42. "Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi.

43. A ovo znajte: kad bi domaæin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuæe.

44. Zato i vi budite pripravni jer u èas kad i ne mislite Sin Èovjeèji dolazi."

45. "Tko li je onaj vjerni i razumni sluga što ga gospodar postavi nad svojim ukuæanima da im izda hranu u pravo vrijeme?

46. Blago onome sluzi kojega gospodar kada doðe naðe da tako radi!

47. Zaista, kažem vam, postavit æe ga nad svim imanjem svojim."

48. "No rekne li taj zli sluga u srcu: 'Okasnit æe gospodar moj'

49. pa stane tuæi sudrugove, jesti i piti s pijanicama,

50. doæi æe gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u èas u koji i ne sluti;

51. rasjeæi æe ga i dodijeliti mu udes meðu licemjerima. Ondje æe biti plaè i škrgut zubi."

“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina