1. I zbog svega toga obvezujemo se pismeno na vjernost." Na zapeèaæenoj ispravi stajala su imena naših knezova, levita i sveæenika ...

2. Na zapeèaæenoj ispravi su bili: namjesnik Nehemija, sin Hakalijin, i Sidkija,

3. Seraja, Azarja, Jeremija,

4. Pašhur, Amarja, Malkija,

5. Hatuš, Šebanija, Maluk,

6. Harim, Meremot, Obadja,

7. Daniel, Gineton, Baruk,

8. Mešulam, Abija, Mijamin,

9. Maazja, Bilgaj, Šemaja - to su sveæenici.

10. Zatim leviti: Ješua, sin Azanijin, Binuj, od sinova Henadadovih - Kadmiel,

11. i braæa njihova: Šekanija, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan,

12. Mika, Rehob, Hašabja,

13. Zakur, Šerebja, Šebanija,

14. Hodija, Bani, Beninu.

15. Glavari naroda: Paroš, Pahat Moab, Elam, Zatu, Bani,

16. Buni, Azgad, Bebaj,

17. Adonija, Bigvaj, Adin,

18. Ater, Ezekija, Azur,

19. Hodija, Hašum, Besaj,

20. Harif, Anatot, Nebaj,

21. Magpijaš, Mešulam, Hazir,

22. Mešezabel, Sadok, Jadua,

23. Pelatja, Hanan, Anaja,

24. Hošea, Hananija, Hašub,

25. Haloheš, Pilha, Šobek,

26. Rehum, Hašabna, Maaseja,

27. Ahija, Hanan, Anan,

28. Maluk, Harim, Baana.

29. ... ali i ostali narod, sveæenici, leviti - vratari, pjevaèi, netinci - i svi koji su se prema Zakonu Božjem odvojili od zemaljskih naroda, a i njihove žene, sinovi i kæeri, svi koji su bili sposobni da razumiju,

30. prikljuèili su se svojoj braæi i glavarima te su se obvezali prisegom i zakletvom da æe stupati prema Zakonu Božjem, koji je dan po rukama Mojsija, sluge Božjega, i da æe držati i vršiti sve zapovijedi Jahve, Boga našega, njegove naredbe i zakone.

31. I osobito: da neæemo davati svojih kæeri narodima zemaljskim i njihovih kæeri neæemo uzimati svojim sinovima.

32. I ako narodi zemlje donesu na prodaju robu ili kakvo god žito u dan subotnji, mi ništa neæemo od njih kupovati u subotu ni u drugi posveæeni dan. Svake sedme godine ostavljat æemo zemlju da poèine i otpuštati dugove svake ruke.

33. Uzeli smo kao obavezu: da æemo svake godine davati treæinu šekela za bogoslužje u Domu Boga svojega:

34. za postavljeni kruh, za trajne prinosnice i za svagdanje paljenice, za žrtve subotnje, mladog mjeseca, blagdanske i za okajnice, da se pomiri Izrael; i za svaku službu u Domu Boga našega.

35. Mi sveæenici, leviti i narod bacili smo ždrijeb za prinos drva koja treba da odreðenog dana svake godine prema svojim obiteljima donosimo u Dom Boga našega za vatru na žrtveniku Jahve, Boga našega, kako je zapisano u Zakonu;

36. da æemo svake godine donositi u Dom Jahvin prvine od plodova zemlje i prve plodove svakoga drveta

37. i prvoroðene sinove i prvine svoje stoke, kako je to pisano u Zakonu - prvine od krupne i sitne stoke neka se odnose u Dom Boga našega, jer su odreðene sveæenicima koji služe u Domu Boga našega.

38. Povrh toga prvine svojih naæava, plodova svakog drveta, novoga vina i ulja nosit æemo sveæenicima u sobe Doma Boga našega; a desetinu od svoje zemlje levitima, jer leviti uzimaju desetinu u svim mjestima gdje radimo.

39. Sveæenik, sin Aronov, neka prati levite kad skupljaju desetinu. Leviti neka donose desetinu desetine u Dom Boga našega, u sobe riznice,

40. jer su onamo dužni, Izraelci i leviti donositi prinos od žita, vina i ulja. Ondje se nalaze posude svetišta, sveæenici u službi, vratari i pjevaèi. Neæemo više zanemarivati Doma Boga svojega.

“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina