1. O darima Duha ne bih, braæo, htio da budete u neznanju.

2. Znate kako ste se dok bijaste pogani, zavedeni, zanosili nijemim idolima.

3. Zato vam obznanjujem: nitko tko u Duhu Božjem govori ne kaže: "Prokletstvo Isusu". I nitko ne može reæi: "Gospodin Isus" osim u Duhu Svetom.

4. Razlièiti su dari, a isti Duh;

5. i razlièite službe, a isti Gospodin;

6. i razlièita djelovanja, a isti Bog koji èini sve u svima.

7. A svakomu se daje oèitovanje Duha na korist.

8. Doista, jednomu se po Duhu daje rijeè mudrosti, drugomu rijeè spoznanja po tom istom Duhu;

9. drugomu vjera u tom istom Duhu, drugomu dari lijeèenja u tom jednom Duhu;

10. drugomu èudotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razluèivanje duhova, drugomu razlièiti jezici, drugomu tumaèenje jezika.

11. A sve to djeluje jedan te isti Duh dijeleæi svakomu napose kako hoæe.

12. Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo - tako i Krist.

13. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni.

14. Ta ni tijelo nije jedan ud, nego mnogi.

15. Rekne li noga: "Nisam ruka, nisam od tijela", zar zbog toga nije od tijela?

16. I rekne li uho: "Nisam oko, nisam od tijela", zar zbog toga nije od tijela?

17. Kad bi sve tijelo bilo oko, gdje bi bio sluh? Kad bi sve bilo sluh, gdje bi bio njuh?

18. A ovako, Bog je rasporedio udove, svaki od njih u tijelu, kako je htio.

19. Kad bi svi bili jedan ud, gdje bio bilo tijelo?

20. A ovako, mnogi udovi - jedno tijelo!

21. Ne može oko reæi ruci: "Ne trebam te", ili pak glava nogama: "Ne trebam vas."

22. Naprotiv, mnogo su potrebniji udovi tijela koji izgledaju slabiji.

23. A udove koje smatramo neèasnijima, okružujemo veæom èašæu. I s nepristojnima se pristojnije postupa,

24. a pristojni toga ne trebaju. Nego, Bog je tako sastavio tijelo da je posljednjem udu dao izobilniju èast

25. da ne bude razdora u tijelu, nego da se udovi jednako brinu jedni za druge.

26. I ako trpi jedan ud, trpe zajedno svi udovi; ako li se slavi jedan ud, raduju se zajedno svi udovi.

27. A vi ste tijelo Kristovo i, pojedinaèno, udovi.

28. I neke postavi Bog u Crkvi: prvo za apostole, drugo za proroke, treæe za uèitelje; onda èudesa, onda dari lijeèenja; zbrinjavanja, upravljanja, razni jezici.

29. Zar su svi apostoli? Zar svi proroci? Zar svi uèitelji? Zar svi èudotvorci?

30. Zar svi imaju dare lijeèenja? Zar svi govore jezike? Zar svi tumaèe?

31. Èeznite za višim darima! A evo vam puta najizvrsnijega!

“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina