Löydetty 1603 Tulokset: Umwn

 • eipen de iwshf mh moi genoito poihsai to rhma touto o anqrwpoV par' w eureqh to kondu autoV estai mou paiV umeiV de anabhte meta swthriaV proV ton patera umwn (Gênesis 44, 17)

 • su de eipaV toiV paisin sou ean mh katabh o adelfoV umwn o newteroV meq' umwn ou prosqhsesqe eti idein to proswpon mou (Gênesis 44, 23)

 • eipen de iwshf proV touV adelfouV autou eggisate proV me kai hggisan kai eipen egw eimi iwshf o adelfoV umwn on apedosqe eiV aigupton (Gênesis 45, 4)

 • nun oun mh lupeisqe mhde sklhron umin fanhtw oti apedosqe me wde eiV gar zwhn apesteilen me o qeoV emprosqen umwn (Gênesis 45, 5)

 • apesteilen gar me o qeoV emprosqen umwn upoleipesqai umwn kataleimma epi thV ghV kai ekqreyai umwn kataleiyin megalhn (Gênesis 45, 7)

 • idou oi ofqalmoi umwn blepousin kai oi ofqalmoi beniamin tou adelfou mou oti to stoma mou to laloun proV umaV (Gênesis 45, 12)

 • eipen de faraw proV iwshf eipon toiV adelfoiV sou touto poihsate gemisate ta poreia umwn kai apelqate eiV ghn canaan (Gênesis 45, 17)

 • kai paralabonteV ton patera umwn kai ta uparconta umwn hkete proV me kai dwsw umin pantwn twn agaqwn aiguptou kai fagesqe ton muelon thV ghV (Gênesis 45, 18)

 • su de enteilai tauta labein autoiV amaxaV ek ghV aiguptou toiV paidioiV umwn kai taiV gunaixin kai analabonteV ton patera umwn paraginesqe (Gênesis 45, 19)

 • kai mh feishsqe toiV ofqalmoiV twn skeuwn umwn ta gar panta agaqa aiguptou umin estai (Gênesis 45, 20)

 • ean oun kalesh umaV faraw kai eiph umin ti to ergon umwn estin (Gênesis 46, 33)

 • kai eipen faraw toiV adelfoiV iwshf ti to ergon umwn oi de eipan tw faraw poimeneV probatwn oi paideV sou kai hmeiV kai oi patereV hmwn (Gênesis 47, 3)


“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina