Löydetty 7020 Tulokset: autou

 • kai eipen epikataratoV canaan paiV oikethV estai toiV adelfoiV autou (Gênesis 9, 25)

 • kai eipen euloghtoV kurioV o qeoV tou shm kai estai canaan paiV autou (Gênesis 9, 26)

 • kai egeneto arch thV basileiaV autou babulwn kai orec kai arcad kai calannh en th gh sennaar (Gênesis 10, 10)

 • kai tw eber egenhqhsan duo uioi onoma tw eni falek oti en taiV hmeraiV autou diemerisqh h gh kai onoma tw adelfw autou iektan (Gênesis 10, 25)

 • kai apeqanen arran enwpion qara tou patroV autou en th gh h egenhqh en th cwra twn caldaiwn (Gênesis 11, 28)

 • kai elaben qara ton abram uion autou kai ton lwt uion arran uion tou uiou autou kai thn saran thn numfhn autou gunaika abram tou uiou autou kai exhgagen autouV ek thV cwraV twn caldaiwn poreuqhnai eiV thn ghn canaan kai hlqen ewV carran kai katwkhsen ekei (Gênesis 11, 31)

 • kai eporeuqh abram kaqaper elalhsen autw kurioV kai wceto met' autou lwt abram de hn etwn ebdomhkonta pente ote exhlqen ek carran (Gênesis 12, 4)

 • kai elaben abram thn saran gunaika autou kai ton lwt uion tou adelfou autou kai panta ta uparconta autwn osa ekthsanto kai pasan yuchn hn ekthsanto en carran kai exhlqosan poreuqhnai eiV ghn canaan kai hlqon eiV ghn canaan (Gênesis 12, 5)

 • kai apesth ekeiqen eiV to oroV kat' anatolaV baiqhl kai esthsen ekei thn skhnhn autou baiqhl kata qalassan kai aggai kat' anatolaV kai wkodomhsen ekei qusiasthrion tw kuriw kai epekalesato epi tw onomati kuriou (Gênesis 12, 8)

 • egeneto de hnika hggisen abram eiselqein eiV aigupton eipen abram sara th gunaiki autou ginwskw egw oti gunh euproswpoV ei (Gênesis 12, 11)

 • estai oun wV an idwsin se oi aiguptioi erousin oti gunh autou auth kai apoktenousin me se de peripoihsontai (Gênesis 12, 12)

 • eipon oun oti adelfh autou eimi opwV an eu moi genhtai dia se kai zhsetai h yuch mou eneken sou (Gênesis 12, 13)


“Não sejamos mesquinhos com Deus que tanto nos enriquece.” São Padre Pio de Pietrelcina