Löydetty 506 Tulokset: hmin

 • kai apokriqenteV tw ihsoi eipan panta osa an enteilh hmin poihsomen kai eiV panta topon ou ean aposteilhV hmaV poreusomeqa (Josué 1, 16)

 • tessarakonta gar kai duo eth anestraptai israhl en th erhmw th madbaritidi dio aperitmhtoi hsan oi pleistoi autwn twn macimwn twn exelhluqotwn ek ghV aiguptou oi apeiqhsanteV twn entolwn tou qeou oiV kai diwrisen mh idein autouV thn ghn hn wmosen kurioV toiV patrasin autwn dounai hmin ghn reousan gala kai meli (Josué 5, 6)

 • kai egw kai panteV oi met' emou prosaxomen proV thn polin kai estai wV an exelqwsin oi katoikounteV gai eiV sunanthsin hmin kaqaper kai prwhn kai feuxomeqa apo proswpou autwn (Josué 8, 5)

 • kai hlqosan proV ihsoun eiV thn parembolhn israhl eiV galgala kai eipan proV ihsoun kai israhl ek ghV makroqen hkamen kai nun diaqesqe hmin diaqhkhn (Josué 9, 6)

 • kai akousanteV eipan proV hmaV oi presbuteroi hmwn kai panteV oi katoikounteV thn ghn hmwn legonteV labete eautoiV episitismon eiV thn odon kai poreuqhte eiV sunanthsin autwn kai ereite proV autouV oiketai sou esmen kai nun diaqesqe hmin diaqhkhn (Josué 9, 11)

 • kai sunekalesen autouV ihsouV kai eipen autoiV dia ti parelogisasqe me legonteV makran apo sou esmen sfodra umeiV de egcwrioi este twn katoikountwn en hmin (Josué 9, 22)

 • kai apekriqhsan tw ihsoi legonteV anhggelh hmin osa sunetaxen kurioV o qeoV sou mwush tw paidi autou dounai umin thn ghn tauthn kai exoleqreusai hmaV kai pantaV touV katoikountaV ep' authV apo proswpou umwn kai efobhqhmen sfodra peri twn yucwn hmwn apo proswpou umwn kai epoihsamen to pragma touto (Josué 9, 24)

 • kai nun idou hmeiV upoceirioi umin wV areskei umin kai wV dokei umin poihsate hmin (Josué 9, 25)

 • kai apesteilan oi katoikounteV gabawn proV ihsoun eiV thn parembolhn israhl eiV galgala legonteV mh eklushV taV ceiraV sou apo twn paidwn sou anabhqi proV hmaV to tacoV kai exelou hmaV kai bohqhson hmin oti sunhgmenoi eisin ef' hmaV panteV oi basileiV twn amorraiwn oi katoikounteV thn oreinhn (Josué 10, 6)

 • kai esthsan enantion eleazar tou ierewV kai enantion ihsou kai enantion twn arcontwn legousai o qeoV eneteilato dia ceiroV mwush dounai hmin klhronomian en mesw twn adelfwn hmwn kai edoqh autaiV dia prostagmatoV kuriou klhroV en toiV adelfoiV tou patroV autwn (Josué 17, 4)

 • kai eipan ouk arkesei hmin to oroV to efraim kai ippoV epilektoV kai sidhroV tw cananaiw tw katoikounti en autw en baiqsan kai en taiV kwmaiV authV en th koiladi iezrael (Josué 17, 16)

 • kai eipon proV autouV en shlw en gh canaan legonteV eneteilato kurioV en ceiri mwush dounai hmin poleiV katoikein kai ta perisporia toiV kthnesin hmwn (Josué 21, 2)


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina