Löydetty 1248 Tulokset: idou

 • idou didwmi ek thV sunagwghV tou satana twn legontwn eautouV ioudaiouV einai kai ouk eisin alla yeudontai idou poihsw autouV ina hxwsin kai proskunhswsin enwpion twn podwn sou kai gnwsin oti egw hgaphsa se (Apocalipse 3, 9)

 • idou ercomai tacu kratei o eceiV ina mhdeiV labh ton stefanon sou (Apocalipse 3, 11)

 • idou esthka epi thn quran kai krouw ean tiV akoush thV fwnhV mou kai anoixh thn quran eiseleusomai proV auton kai deipnhsw met autou kai autoV met emou (Apocalipse 3, 20)

 • meta tauta eidon kai idou qura hnewgmenh en tw ouranw kai h fwnh h prwth hn hkousa wV salpiggoV laloushV met emou legousa anaba wde kai deixw soi a dei genesqai meta tauta (Apocalipse 4, 1)

 • kai euqewV egenomhn en pneumati kai idou qronoV ekeito en tw ouranw kai epi tou qronou kaqhmenoV (Apocalipse 4, 2)

 • kai eiV ek twn presbuterwn legei moi mh klaie idou enikhsen o lewn o wn ek thV fulhV iouda h riza dabid anoixai to biblion kai lusai taV epta sfragidaV autou (Apocalipse 5, 5)

 • kai eidon kai idou en mesw tou qronou kai twn tessarwn zwwn kai en mesw twn presbuterwn arnion esthkoV wV esfagmenon econ kerata epta kai ofqalmouV epta oi eisin ta epta tou qeou pneumata ta apestalmena eiV pasan thn ghn (Apocalipse 5, 6)

 • kai eidon kai idou ippoV leukoV kai o kaqhmenoV ep autw ecwn toxon kai edoqh autw stefanoV kai exhlqen nikwn kai ina nikhsh (Apocalipse 6, 2)

 • kai ote hnoixen thn trithn sfragida hkousa tou tritou zwou legontoV ercou kai blepe kai eidon kai idou ippoV melaV kai o kaqhmenoV ep autw ecwn zugon en th ceiri autou (Apocalipse 6, 5)

 • kai eidon kai idou ippoV clwroV kai o kaqhmenoV epanw autou onoma autw o qanatoV kai o adhV akolouqei met autou kai edoqh autoiV exousia apokteinai epi to tetarton thV ghV en romfaia kai en limw kai en qanatw kai upo twn qhriwn thV ghV (Apocalipse 6, 8)

 • kai eidon ote hnoixen thn sfragida thn ekthn kai idou seismoV megaV egeneto kai o hlioV egeneto melaV wV sakkoV tricinoV kai h selhnh egeneto wV aima (Apocalipse 6, 12)

 • meta tauta eidon kai idou ocloV poluV on ariqmhsai auton oudeiV hdunato ek pantoV eqnouV kai fulwn kai lawn kai glwsswn estwteV enwpion tou qronou kai enwpion tou arniou peribeblhmenoi stolaV leukaV kai foinikeV en taiV cersin autwn (Apocalipse 7, 9)


“Submeter-se não significa ser escravo, mas ser livre para receber santos conselhos.” São Padre Pio de Pietrelcina