Löydetty 2407 Tulokset: kuriou

 • kai umin toiV qlibomenoiV anesin meq hmwn en th apokaluyei tou kuriou ihsou ap ouranou met aggelwn dunamewV autou (II Tessalonicenses 1, 7)

 • en puri flogoV didontoV ekdikhsin toiV mh eidosin qeon kai toiV mh upakouousin tw euaggeliw tou kuriou hmwn ihsou cristou (II Tessalonicenses 1, 8)

 • oitineV dikhn tisousin oleqron aiwnion apo proswpou tou kuriou kai apo thV doxhV thV iscuoV autou (II Tessalonicenses 1, 9)

 • opwV endoxasqh to onoma tou kuriou hmwn ihsou cristou en umin kai umeiV en autw kata thn carin tou qeou hmwn kai kuriou ihsou cristou (II Tessalonicenses 1, 12)

 • erwtwmen de umaV adelfoi uper thV parousiaV tou kuriou hmwn ihsou cristou kai hmwn episunagwghV ep auton (II Tessalonicenses 2, 1)

 • hmeiV de ofeilomen eucaristein tw qew pantote peri umwn adelfoi hgaphmenoi upo kuriou oti eileto umaV o qeoV ap archV eiV swthrian en agiasmw pneumatoV kai pistei alhqeiaV (II Tessalonicenses 2, 13)

 • eiV o ekalesen umaV dia tou euaggeliou hmwn eiV peripoihsin doxhV tou kuriou hmwn ihsou cristou (II Tessalonicenses 2, 14)

 • to loipon proseucesqe adelfoi peri hmwn ina o logoV tou kuriou trech kai doxazhtai kaqwV kai proV umaV (II Tessalonicenses 3, 1)

 • paraggellomen de umin adelfoi en onomati tou kuriou hmwn ihsou cristou stellesqai umaV apo pantoV adelfou ataktwV peripatountoV kai mh kata thn paradosin hn parelaben par hmwn (II Tessalonicenses 3, 6)

 • toiV de toioutoiV paraggellomen kai parakaloumen dia tou kuriou hmwn ihsou cristou ina meta hsuciaV ergazomenoi ton eautwn arton esqiwsin (II Tessalonicenses 3, 12)

 • h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meta pantwn umwn amhn [proV qessalonikeiV deutera egrafh apo aqhnwn] (II Tessalonicenses 3, 18)

 • pauloV apostoloV ihsou cristou kat epitaghn qeou swthroV hmwn kai kuriou ihsou cristou thV elpidoV hmwn (I Timóteo 1, 1)


“A mulher forte é a que tem temor de Deus, a que mesmo à custa de sacrifício faz a vontade de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina