1. Harmadnap menyegzõt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt.

2. Jézust is meghívták a menyegzõre, tanítványaival együtt.

3. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: "Nincs több boruk."

4. Jézus azt felelte: "Asszony, a te gondod az én gondom. De még nem jött el az én órám."

5. Erre anyja szólt a szolgáknak: "Tegyetek meg mindent, amit csak mond!"

6. Volt ott hat kõkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik két-három mérõs.

7. Jézus szólt nekik: "Töltsétek meg a korsókat vízzel!" Meg is töltötték azokat színültig.

8. Ekkor azt mondta nekik: "Most merítsetek belõle, és vigyétek oda a násznagynak." Odavitték.

9. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való - a szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták -, hívatta a násznagy a võlegényt,

10. s szemére vetette: "Elõször mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort."

11. Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsõségét, s tanítványai hittek benne.

12. Aztán lement anyjával, testvéreivel és tanítványaival Kafarnaumba, de csak néhány napig maradtak ott.

13. A zsidók húsvétjának közeledtével Jézus fölment Jeruzsálembe.

14. A templomban kalmárokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott telepedtek le.

15. Kötélbõl ostort font, és mind kiûzte õket a templomból, juhaikkal és ökreikkel együtt, a pénzváltók pénzét szétszórta, asztalaikat felforgatta,

16. a galambárusoknak meg azt mondta: "Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!"

17. Tanítványainak eszükbe jutott az Írás szava: "Emészt a házadért való buzgalom."

18. A zsidók azonban szót emeltek, ezekkel a szavakkal fordultak hozzá: "Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezt mered tenni?"

19. Jézus azt válaszolta: "Bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra fölépítem."

20. A zsidók ellene vetették: "Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, s te három nap alatt újjáépítenéd?"

21. De õ saját teste templomáról beszélt.

22. Amikor föltámadt a halálból, tanítványai visszaemlékeztek ezekre a szavakra, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak.

23. Akkor, amikor húsvét ünnepe alkalmával Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, sokan hittek benne, mert látták a csodákat,

24. amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat,

25. s nem szorult rá, hogy bárki is felvilágosítsa az emberrõl. Tudta, mi lakik az emberben.

“Pense na felicidade que está reservada para nós no Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina