1. A csapás után azt mondta az Úr Mózesnek és Eleazárnak, Áron pap fiának:

2. "Vegyétek számba Izrael fiainak egész közösségét húsz évtõl fölfelé, a családok rendjében, mind, aki alkalmas hadi szolgálatra."

3. Mózes és Eleazár tehát számba vették õket a Jordán mentén, Moáb pusztáin, Jerikó közelében,

4. húsz évtõl fölfelé, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta. Ezek voltak Izrael fiai, akik kivonultak Egyiptomból:

5. Ruben, Izrael elsõszülötte, Ruben fiai nemzetségeik szerint: Hénochtól a henochiták nemzetsége; Pallutól a palluiták nemzetsége,

6. Hecrontól a hecroniták nemzetsége, Karmitól a karmiták nemzetsége.

7. Ezek Ruben utódainak nemzetségei. A közülük számba vettek száma 43 730-at tett ki.

8. Pallu fiai: Eliab... Eliab fiai: Nemuel,

9. Datan és Abiram. Datannak és Abiramnak tekintélyük volt a közösségben, õk voltak, akik összefogtak Mózes és Áron ellen Korachhal és társaival, amikor ezek az Úr ellen lázadoztak.

10. Erre megnyílt a föld, és elnyelte õket Korachhal egyetemben, (Korach) társai pedig úgy pusztultak el, hogy a tûzvésznek kétszázötven ember esett áldozatul - így váltak intõ jellé,

11. Korach fiai azonban nem vesztek oda.

12. Simeon fiai nemzetségeik szerint: Nemueltõl a nemueliták nemzetsége, Jamintól a jaminiták nemzetsége, Jachintól a jachiniták nemzetsége,

13. Zerachtól a zerachiták nemzetsége, Saultól a sauliták nemzetsége.

14. Ezek Simeon utódainak nemzetségei, számba véve 22 200.

15. Gád fiai nemzetségeik szerint: Cifjontól a cifjoniták nemzetsége, Haggitól a haggiták nemzetsége, Sumitól a sumiták nemzetsége,

16. Oznitól az ozniták nemzetsége, Ertõl az eriták nemzetsége,

17. Arodtól az aroditák nemzetsége, Architõl az architák nemzetsége.

18. Ezek Gád fiainak nemzetségei, számba véve 40 500.

19. Júda fiai: Er és Onan. Er és Onan már Kánaán földjén meghaltak.

20. Júda utódai azonban nemzetségeik szerint: Selától a selaiták nemzetsége, Perectõl a pereciták nemzetsége, Zerachtól a zerachiták nemzetsége.

21. Perec leszármazottai ezek voltak: Hecrontól a hecroniták nemzetsége, Hamultól a hamuliták nemzetsége.

22. Ezek Júda nemzetségei, számba véve 76 500.

23. Isszachár fiai nemzetségeik szerint: Tolától a tolaiták nemzetsége, Puvvától a puvvaiták nemzetsége,

24. Jasubtól a jasubiták nemzetsége, Simrontól a simroniták nemzetsége.

25. Ezek Isszachár nemzetségei, számba véve 64 300.

26. Zebulun fiai nemzetségeik szerint: Szeredtõl a szerediták nemzetsége, Elontól az eloniták nemzetsége, Jachleeltõl a jachleeliták nemzetsége.

27. Ezek Zebulun utódainak nemzetségei, számba véve 60 500.

28. József fiai nemzetségeik szerint: Manassze és Efraim.

29. Manassze fiai: Machirtól a machiriták nemzetsége. Machir Gileádot nemzette, Gileádtól (származnak) a gileaditák.

30. Ezek Gileád fiai: Jecertõl a jeceriták nemzetsége, Helektõl a helekiták nemzetsége,

31. Azrieltõl az azrieliták nemzetsége, Szichemtõl a szichemiták nemzetsége,

32. Semidától a semidaiták nemzetsége, Hefertõl a heferiták nemzetsége;

33. Celofchadnak azonban, Hefer fiának nem voltak fiai, csak lányai, a lányokat Machlának, Noának, Hoglának, Milkának és Tircának hívták.

34. Ezek Manassze nemzetségei, a közülük számba vettek 52 700-at tettek ki.

35. Ezek Efraim fiai nemzetségeik szerint: Sutelachtól a sutelachiták nemzetsége, Bechertõl a becheriták nemzetsége, Tachantól a tachaniták nemzetsége.

36. S ezek Sutelach fiai: Erantól az eraniták nemzetsége...

37. Ezek Efraim fiainak nemzetségei, számba véve 32 500. Ezek József fiai nemzetségeik szerint.

38. Benjamin fiai nemzetségeik szerint: Belatól a belaiták nemzetsége, Asbeltõl az asbeliták nemzetsége, Achiramtól az achiramiták nemzetsége,

39. Sufamtól a sufamiták nemzetsége, Hufamtól a hufamiták nemzetsége.

40. Belának Ard és Namán voltak a fiai; (Ardtól) az arditák nemzetsége, Namántól a namániták nemzetsége.

41. Ezek Benjamin fiai nemzetségeik szerint, a közülük számba vettek száma 45600-at tett ki.

42. Ezek Dán fiai nemzetségeik szerint: Suchamtól a suchamiták nemzetsége... Ezek Dán utódai nemzetségeik szerint.

43. A suchamiták nemzetségeibõl összesen 64400-at vettek számba.

44. Áser fiai nemzetségeik szerint: Jimnától a jimnaiták nemzetsége, Jisvitól a jisviták nemzetsége, Beriától a beriaiták nemzetsége.

45. Beria fiaitól: Hebertõl a heberiták nemzetsége, Malkieltõl a malkieliták nemzetsége.

46. Áser leányát Szerachnak hívták.

47. Ezek Áser fiainak nemzetségei, számba véve 53400.

48. Naftali fiai nemzetségeik szerint: Jachceeltõl a jachceeliták nemzetsége, Gunitól a guniták nemzetsége,

49. Jecertõl a jeceriták nemzetsége, Sillemtõl a sillemiták nemzetsége.

50. Ezek Naftali utódai nemzetségeik szerint, a közülük számba vettek száma 45400-at tett ki.

51. Ezek voltak Izraelnek számba vett fiai: 601 730.

52. Akkor az Úr azt mondta Mózesnek:

53. "Ezek közt kell felosztani örökségképpen a földet, az összeírásnak megfelelõen.

54. Annak a (törzsnek), amelyik népes, nagyobb birtokot adj, amelyik kicsi, annak kisebb birtokot. Mindegyiknek a belõle számba vettek arányában határozd meg az örökségét.

55. De a földet mindenképp sorsolással oszd szét, s atyáik törzsében számba vett neveik számának arányában vegyék birtokba.

56. Sorsolással kell az örökséget a nagyobb és kisebb (törzsek) közt felosztani.

57. Ezek a számba vett leviták nemzetségeik szerint: Gersontól a gersoniták nemzetsége, Keháttól a kehatiták nemzetsége, Meráritól a meráriták nemzetsége.

58. Ezek Lévi nemzetségei: a libniták nemzetsége, a hebroniták nemzetsége, a machliták nemzetsége, a musiták nemzetsége, a korachiták nemzetsége. Kehát Amramot nemzette,

59. Amram feleségét Jochebednek hívták. Lévi lánya volt, Egyiptomban született Lévinek. Õ szülte Amramnak Mózest és Áront s nõvérüket, Mirjamot.

60. Áronnak Nadab, Abihu, Eleazár és Itamár született.

61. Nadabnak és Abihunak azonban meg kellett halniuk, amikor méltatlan tûzáldozatot mutattak be az Úr elõtt.

62. A közülük számba vettek 23 000-et tettek ki, mind férfinemen levõk, egy hónapostól fölfelé. De nem Izrael fiai sorában vették õket számba, mivel õk nem kaptak Izrael fiai közt örökséget.

63. Ezek a Mózes és Eleazár pap által számba vettek, azok, akiket Izrael fiai a Jordán mentén, Moáb pusztáin, Jerikó közelében vettek számba.

64. De egy sem volt köztük a Mózes és Áron pap által számba vettek közül, akiket Izrael fiai (annak idején) a Sínai pusztában vettek számba.

65. Mert nekik az Úr tudtukra adta, hogy meg kell halniuk a pusztában. Így egy sem maradt életben közülük, csak Jefunne fia, Káleb, és Nun fia, Józsue.

“O trabalho é tão sagrado como a oração”. São Padre Pio de Pietrelcina