1. pan rhma o egw entellomai soi shmeron touto fulaxh poiein ou prosqhseiV ep' auto oude afeleiV ap' autou

2. ean de anasth en soi profhthV h enupniazomenoV enupnion kai dw soi shmeion h teraV

3. kai elqh to shmeion h to teraV o elalhsen proV se legwn poreuqwmen kai latreuswmen qeoiV eteroiV ouV ouk oidate

4. ouk akousesqe twn logwn tou profhtou ekeinou h tou enupniazomenou to enupnion ekeino oti peirazei kurioV o qeoV umaV eidenai ei agapate kurion ton qeon umwn ex olhV thV kardiaV umwn kai ex olhV thV yuchV umwn

5. opisw kuriou tou qeou umwn poreuesqe kai auton fobhqhsesqe kai taV entolaV autou fulaxesqe kai thV fwnhV autou akousesqe kai autw prosteqhsesqe

6. kai o profhthV ekeinoV h o to enupnion enupniazomenoV ekeinoV apoqaneitai elalhsen gar planhsai se apo kuriou tou qeou sou tou exagagontoV se ek ghV aiguptou tou lutrwsamenou se ek thV douleiaV exwsai se ek thV odou hV eneteilato soi kurioV o qeoV sou poreuesqai en auth kai afanieiV ton ponhron ex umwn autwn

7. ean de parakalesh se o adelfoV sou ek patroV sou h ek mhtroV sou h o uioV sou h h qugathr sou h h gunh h en kolpw sou h o filoV o isoV thV yuchV sou laqra legwn badiswmen kai latreuswmen qeoiV eteroiV ouV ouk hdeiV su kai oi patereV sou

8. apo twn qewn twn eqnwn twn perikuklw umwn twn eggizontwn soi h twn makran apo sou ap' akrou thV ghV ewV akrou thV ghV

9. ou sunqelhseiV autw kai ouk eisakoush autou kai ou feisetai o ofqalmoV sou ep' autw ouk epipoqhseiV ep' autw oud' ou mh skepashV auton

10. anaggellwn anaggeleiV peri autou ai ceireV sou esontai ep' auton en prwtoiV apokteinai auton kai ai ceireV pantoV tou laou ep' escatw

11. kai liqobolhsousin auton en liqoiV kai apoqaneitai oti ezhthsen aposthsai se apo kuriou tou qeou sou tou exagagontoV se ek ghV aiguptou ex oikou douleiaV

12. kai paV israhl akousaV fobhqhsetai kai ou prosqhsousin eti poihsai kata to rhma to ponhron touto en umin

13. ean de akoushV en mia twn polewn sou wn kurioV o qeoV sou didwsin soi katoikein se ekei legontwn

14. exhlqosan andreV paranomoi ex umwn kai apesthsan pantaV touV katoikountaV thn polin autwn legonteV poreuqwmen kai latreuswmen qeoiV eteroiV ouV ouk hdeite

15. kai erwthseiV kai eraunhseiV sfodra kai idou alhqhV safwV o logoV gegenhtai to bdelugma touto en umin

16. anairwn aneleiV pantaV touV katoikountaV en th polei ekeinh en fonw macairaV anaqemati anaqematieite authn kai panta ta en auth

17. kai panta ta skula authV sunaxeiV eiV taV diodouV authV kai emprhseiV thn polin en puri kai panta ta skula authV pandhmei enantion kuriou tou qeou sou kai estai aoikhtoV eiV ton aiwna ouk anoikodomhqhsetai eti

18. ou proskollhqhsetai en th ceiri sou ouden apo tou anaqematoV ina apostrafh kurioV apo qumou thV orghV autou kai dwsei soi eleoV kai elehsei se kai plhqunei se on tropon wmosen kurioV toiV patrasin sou

19. ean akoushV thV fwnhV kuriou tou qeou sou fulassein pasaV taV entolaV autou osaV egw entellomai soi shmeron poiein to kalon kai to areston enantion kuriou tou qeou sou

“Pobres e desafortunadas as almas que se envolvem no turbilhão de preocupações deste mundo. Quanto mais amam o mundo, mais suas paixões crescem, mais queimam de desejos, mais se tornam incapazes de atingir seus objetivos. E vêm, então, as inquietações, as impaciências e terríveis sofrimentos profundos, pois seus corações não palpitam com a caridade e o amor. Rezemos por essas almas desafortunadas e miseráveis, para que Jesus, em Sua infinita misericórdia, possa perdoá-las e conduzi-las a Ele.” São Padre Pio de Pietrelcina