1. kai estai wV an elqwsin epi se panta ta rhmata tauta h eulogia kai h katara hn edwka pro proswpou sou kai dexh eiV thn kardian sou en pasin toiV eqnesin ou ean se diaskorpish kurioV ekei

2. kai epistrafhsh epi kurion ton qeon sou kai upakoush thV fwnhV autou kata panta osa egw entellomai soi shmeron ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou

3. kai iasetai kurioV taV amartiaV sou kai elehsei se kai palin sunaxei se ek pantwn twn eqnwn eiV ouV dieskorpisen se kurioV ekei

4. ean h h diaspora sou ap' akrou tou ouranou ewV akrou tou ouranou ekeiqen sunaxei se kurioV o qeoV sou kai ekeiqen lhmyetai se kurioV o qeoV sou

5. kai eisaxei se kurioV o qeoV sou eiV thn ghn hn eklhronomhsan oi patereV sou kai klhronomhseiV authn kai eu se poihsei kai pleonaston se poihsei uper touV pateraV sou

6. kai perikaqariei kurioV thn kardian sou kai thn kardian tou spermatoV sou agapan kurion ton qeon sou ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou ina zhV su

7. kai dwsei kurioV o qeoV sou taV araV tautaV epi touV ecqrouV sou kai epi touV misountaV se oi ediwxan se

8. kai su epistrafhsh kai eisakoush thV fwnhV kuriou tou qeou sou kai poihseiV taV entolaV autou osaV egw entellomai soi shmeron

9. kai poluwrhsei se kurioV o qeoV sou en panti ergw twn ceirwn sou en toiV ekgonoiV thV koiliaV sou kai en toiV genhmasin thV ghV sou kai en toiV ekgonoiV twn kthnwn sou oti epistreyei kurioV o qeoV sou eufranqhnai epi se eiV agaqa kaqoti hufranqh epi toiV patrasin sou

10. ean eisakoushV thV fwnhV kuriou tou qeou sou fulassesqai kai poiein pasaV taV entolaV autou kai ta dikaiwmata autou kai taV kriseiV autou taV gegrammenaV en tw bibliw tou nomou toutou ean epistrafhV epi kurion ton qeon sou ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou

11. oti h entolh auth hn egw entellomai soi shmeron ouc uperogkoV estin oude makran apo sou

12. ouk en tw ouranw anw estin legwn tiV anabhsetai hmin eiV ton ouranon kai lhmyetai authn hmin kai akousanteV authn poihsomen

13. oude peran thV qalasshV estin legwn tiV diaperasei hmin eiV to peran thV qalasshV kai lhmyetai hmin authn kai akousthn hmin poihsei authn kai poihsomen

14. estin sou egguV to rhma sfodra en tw stomati sou kai en th kardia sou kai en taiV cersin sou auto poiein

15. idou dedwka pro proswpou sou shmeron thn zwhn kai ton qanaton to agaqon kai to kakon

16. ean eisakoushV taV entolaV kuriou tou qeou sou aV egw entellomai soi shmeron agapan kurion ton qeon sou poreuesqai en pasaiV taiV odoiV autou fulassesqai ta dikaiwmata autou kai taV kriseiV autou kai zhsesqe kai polloi esesqe kai euloghsei se kurioV o qeoV sou en pash th gh eiV hn eisporeuh ekei klhronomhsai authn

17. kai ean metasth h kardia sou kai mh eisakoushV kai planhqeiV proskunhshV qeoiV eteroiV kai latreushV autoiV

18. anaggellw soi shmeron oti apwleia apoleisqe kai ou mh poluhmeroi genhsqe epi thV ghV hV kurioV o qeoV sou didwsin soi eiV hn umeiV diabainete ton iordanhn ekei klhronomhsai authn

19. diamarturomai umin shmeron ton te ouranon kai thn ghn thn zwhn kai ton qanaton dedwka pro proswpou umwn thn eulogian kai thn kataran eklexai thn zwhn ina zhV su kai to sperma sou

20. agapan kurion ton qeon sou eisakouein thV fwnhV autou kai ecesqai autou oti touto h zwh sou kai h makrothV twn hmerwn sou katoikein se epi thV ghV hV wmosen kurioV toiV patrasin sou abraam kai isaak kai iakwb dounai autoiV

“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina