1. kai idou anqrwpoV tou qeou ex iouda paregeneto en logw kuriou eiV baiqhl kai ieroboam eisthkei epi to qusiasthrion tou epiqusai

2. kai epekalesen proV to qusiasthrion en logw kuriou kai eipen qusiasthrion qusiasthrion tade legei kurioV idou uioV tiktetai tw oikw dauid iwsiaV onoma autw kai qusei epi se touV iereiV twn uyhlwn touV epiquontaV epi se kai osta anqrwpwn kausei epi se

3. kai edwken en th hmera ekeinh teraV legwn touto to rhma o elalhsen kurioV legwn idou to qusiasthrion rhgnutai kai ekcuqhsetai h piothV h ep' autw

4. kai egeneto wV hkousen o basileuV ieroboam twn logwn tou anqrwpou tou qeou tou epikalesamenou epi to qusiasthrion to en baiqhl kai exeteinen o basileuV thn ceira autou apo tou qusiasthriou legwn sullabete auton kai idou exhranqh h ceir autou hn exeteinen ep' auton kai ouk hdunhqh epistreyai authn proV eauton

5. kai to qusiasthrion erragh kai execuqh h piothV apo tou qusiasthriou kata to teraV o edwken o anqrwpoV tou qeou en logw kuriou

6. kai eipen o basileuV ieroboam tw anqrwpw tou qeou dehqhti tou proswpou kuriou tou qeou sou kai epistreyatw h ceir mou proV me kai edehqh o anqrwpoV tou qeou tou proswpou kuriou kai epestreyen thn ceira tou basilewV proV auton kai egeneto kaqwV to proteron

7. kai elalhsen o basileuV proV ton anqrwpon tou qeou eiselqe met' emou eiV oikon kai aristhson kai dwsw soi doma

8. kai eipen o anqrwpoV tou qeou proV ton basilea ean moi dwV to hmisu tou oikou sou ouk eiseleusomai meta sou oude mh fagw arton oude mh piw udwr en tw topw toutw

9. oti outwV eneteilato moi en logw kurioV legwn mh faghV arton kai mh pihV udwr kai mh epistreyhV en th odw h eporeuqhV en auth

10. kai aphlqen en odw allh kai ouk anestreyen en th odw h hlqen en auth eiV baiqhl

11. kai profhthV eiV presbuthV katwkei en baiqhl kai ercontai oi uioi autou kai dihghsanto autw apanta ta erga a epoihsen o anqrwpoV tou qeou en th hmera ekeinh en baiqhl kai touV logouV ouV elalhsen tw basilei kai epestreyan to proswpon tou patroV autwn

12. kai elalhsen proV autouV o pathr autwn legwn poia odw peporeutai kai deiknuousin autw oi uioi autou thn odon en h anhlqen o anqrwpoV tou qeou o elqwn ex iouda

13. kai eipen toiV uioiV autou episaxate moi ton onon kai epesaxan autw ton onon kai epebh ep' auton

14. kai eporeuqh katopisqen tou anqrwpou tou qeou kai euren auton kaqhmenon upo drun kai eipen autw ei su ei o anqrwpoV tou qeou o elhluqwV ex iouda kai eipen autw egw

15. kai eipen autw deuro met' emou kai fage arton

16. kai eipen ou mh dunwmai tou epistreyai meta sou oude mh fagomai arton oude piomai udwr en tw topw toutw

17. oti outwV entetaltai moi en logw kurioV legwn mh faghV arton ekei kai mh pihV udwr ekei kai mh epistreyhV en th odw h eporeuqhV en auth

18. kai eipen proV auton kagw profhthV eimi kaqwV su kai aggeloV lelalhken proV me en rhmati kuriou legwn epistreyon auton proV seauton eiV ton oikon sou kai fagetw arton kai pietw udwr kai eyeusato autw

19. kai epestreyen auton kai efagen arton kai epien udwr en tw oikw autou

20. kai egeneto autwn kaqhmenwn epi thV trapezhV kai egeneto logoV kuriou proV ton profhthn ton epistreyanta auton

21. kai eipen proV ton anqrwpon tou qeou ton hkonta ex iouda legwn tade legei kurioV anq' wn parepikranaV to rhma kuriou kai ouk efulaxaV thn entolhn hn eneteilato soi kurioV o qeoV sou

22. kai epestreyaV kai efageV arton kai epieV udwr en tw topw toutw w elalhsen proV se legwn mh faghV arton kai mh pihV udwr ou mh eiselqh to swma sou eiV ton tafon twn paterwn sou

23. kai egeneto meta to fagein arton kai piein udwr kai epesaxen autw ton onon kai epestreyen

24. kai aphlqen kai euren auton lewn en th odw kai eqanatwsen auton kai hn to swma autou errimmenon en th odw kai o onoV eisthkei par' auto kai o lewn eisthkei para to swma

25. kai idou andreV paraporeuomenoi kai eidon to qnhsimaion errimmenon en th odw kai o lewn eisthkei ecomena tou qnhsimaiou kai eishlqon kai elalhsan en th polei ou o profhthV o presbuthV katwkei en auth

26. kai hkousen o epistreyaV auton ek thV odou kai eipen o anqrwpoV tou qeou outoV estin oV parepikrane to rhma kuriou

28. kai eporeuqh kai euren to swma autou errimmenon en th odw kai o onoV kai o lewn eisthkeisan para to swma kai ouk efagen o lewn to swma tou anqrwpou tou qeou kai ou sunetriyen ton onon

29. kai hren o profhthV to swma tou anqrwpou tou qeou kai epeqhken auto epi ton onon kai epestreyen auton eiV thn polin o profhthV tou qayai auton

30. en tw tafw eautou kai ekoyanto auton ouai adelfe

31. kai egeneto meta to koyasqai auton kai eipen toiV uioiV autou legwn ean apoqanw qayate me en tw tafw toutw ou o anqrwpoV tou qeou teqaptai en autw para ta osta autou qete me ina swqwsi ta osta mou meta twn ostwn autou

32. oti ginomenon estai to rhma o elalhsen en logw kuriou epi tou qusiasthriou tou en baiqhl kai epi touV oikouV touV uyhlouV touV en samareia

33. kai meta to rhma touto ouk epestreyen ieroboam apo thV kakiaV autou kai epestreyen kai epoihsen ek merouV tou laou iereiV uyhlwn o boulomenoV eplhrou thn ceira autou kai egineto iereuV eiV ta uyhla

34. kai egeneto to rhma touto eiV amartian tw oikw ieroboam kai eiV oleqron kai eiV afanismon apo proswpou thV ghV

A firmeza de todo o edifício depende da fundação e do teto! São Padre Pio de Pietrelcina