1. kai egenhqh en taiV hmeraiV ekeinaiV kai sunaqroizontai allofuloi en taiV parembolaiV autwn exelqein polemein meta israhl kai eipen agcouV proV dauid ginwskwn gnwsei oti met' emou exeleusei eiV polemon su kai oi andreV sou

2. kai eipen dauid proV agcouV outw nun gnwsei a poihsei o douloV sou kai eipen agcouV proV dauid outwV arciswmatofulaka qhsomai se pasaV taV hmeraV

3. kai samouhl apeqanen kai ekoyanto auton paV israhl kai qaptousin auton en armaqaim en polei autou kai saoul perieilen touV eggastrimuqouV kai touV gnwstaV apo thV ghV

4. kai sunaqroizontai oi allofuloi kai ercontai kai paremballousin eiV swman kai sunaqroizei saoul panta andra israhl kai paremballousin eiV gelboue

5. kai eiden saoul thn parembolhn twn allofulwn kai efobhqh kai exesth h kardia autou sfodra

6. kai ephrwthsen saoul dia kuriou kai ouk apekriqh autw kurioV en toiV enupnioiV kai en toiV dhloiV kai en toiV profhtaiV

7. kai eipen saoul toiV paisin autou zhthsate moi gunaika eggastrimuqon kai poreusomai proV authn kai zhthsw en auth kai eipan oi paideV autou proV auton idou gunh eggastrimuqoV en aendwr

8. kai sunekaluyato saoul kai periebaleto imatia etera kai poreuetai autoV kai duo andreV met' autou kai ercontai proV thn gunaika nuktoV kai eipen auth manteusai dh moi en tw eggastrimuqw kai anagage moi on ean eipw soi

9. kai eipen h gunh proV auton idou dh su oidaV osa epoihsen saoul wV exwleqreusen touV eggastrimuqouV kai touV gnwstaV apo thV ghV kai ina ti su pagideueiV thn yuchn mou qanatwsai authn

10. kai wmosen auth saoul legwn zh kurioV ei apanthsetai soi adikia en tw logw toutw

11. kai eipen h gunh tina anagagw soi kai eipen ton samouhl anagage moi

12. kai eiden h gunh ton samouhl kai anebohsen fwnh megalh kai eipen h gunh proV saoul ina ti parelogisw me kai su ei saoul

13. kai eipen auth o basileuV mh fobou eipon tina eorakaV kai eipen autw qeouV eoraka anabainontaV ek thV ghV

14. kai eipen auth ti egnwV kai eipen autw andra orqion anabainonta ek thV ghV kai outoV diploida anabeblhmenoV kai egnw saoul oti samouhl outoV kai ekuyen epi proswpon autou epi thn ghn kai prosekunhsen autw

15. kai eipen samouhl ina ti parhnwclhsaV moi anabhnai me kai eipen saoul qlibomai sfodra kai oi allofuloi polemousin en emoi kai o qeoV afesthken ap' emou kai ouk epakhkoen moi eti kai en ceiri twn profhtwn kai en toiV enupnioiV kai nun keklhka se gnwrisai moi ti poihsw

16. kai eipen samouhl ina ti eperwtaV me kai kurioV afesthken apo sou kai gegonen meta tou plhsion sou

17. kai pepoihken kurioV soi kaqwV elalhsen en ceiri mou kai diarrhxei kurioV thn basileian sou ek ceiroV sou kai dwsei authn tw plhsion sou tw dauid

18. dioti ouk hkousaV fwnhV kuriou kai ouk epoihsaV qumon orghV autou en amalhk dia touto to rhma epoihsen kurioV soi th hmera tauth

19. kai paradwsei kurioV ton israhl meta sou eiV ceiraV allofulwn kai aurion su kai oi uioi sou meta sou pesountai kai thn parembolhn israhl dwsei kurioV eiV ceiraV allofulwn

20. kai espeusen saoul kai epesen esthkwV epi thn ghn kai efobhqh sfodra apo twn logwn samouhl kai iscuV en autw ouk hn eti ou gar efagen arton olhn thn hmeran kai olhn thn nukta ekeinhn

21. kai eishlqen h gunh proV saoul kai eiden oti espeusen sfodra kai eipen proV auton idou dh hkousen h doulh sou thV fwnhV sou kai eqemhn thn yuchn mou en th ceiri mou kai hkousa touV logouV ouV elalhsaV moi

22. kai nun akouson dh fwnhV thV doulhV sou kai paraqhsw enwpion sou ywmon artou kai fage kai estai en soi iscuV oti poreush en odw

23. kai ouk eboulhqh fagein kai parebiazonto auton oi paideV autou kai h gunh kai hkousen thV fwnhV autwn kai anesth apo thV ghV kai ekaqisen epi ton difron

24. kai th gunaiki hn damaliV nomaV en th oikia kai espeusen kai equsen authn kai elaben aleura kai efurasen kai epeyen azuma

25. kai proshgagen enwpion saoul kai enwpion twn paidwn autou kai efagon kai anesthsan kai aphlqon thn nukta ekeinhn

“A sua casa deve ser uma escada para o Céu”. São Padre Pio de Pietrelcina