1. kai to paidarion samouhl hn leitourgwn tw kuriw enwpion hli tou ierewV kai rhma kuriou hn timion en taiV hmeraiV ekeinaiV ouk hn orasiV diastellousa

2. kai egeneto en th hmera ekeinh kai hli ekaqeuden en tw topw autou kai oi ofqalmoi autou hrxanto barunesqai kai ouk hdunato blepein

3. kai o lucnoV tou qeou prin episkeuasqhnai kai samouhl ekaqeuden en tw naw ou h kibwtoV tou qeou

4. kai ekalesen kurioV samouhl samouhl kai eipen idou egw

5. kai edramen proV hli kai eipen idou egw oti keklhkaV me kai eipen ou keklhka se anastrefe kaqeude kai anestreyen kai ekaqeuden

6. kai proseqeto kurioV kai ekalesen samouhl samouhl kai eporeuqh proV hli to deuteron kai eipen idou egw oti keklhkaV me kai eipen ou keklhka se anastrefe kaqeude

7. kai samouhl prin h gnwnai qeon kai apokalufqhnai autw rhma kuriou

8. kai proseqeto kurioV kalesai samouhl en tritw kai anesth kai eporeuqh proV hli kai eipen idou egw oti keklhkaV me kai esofisato hli oti kurioV keklhken to paidarion

9. kai eipen anastrefe kaqeude teknon kai estai ean kalesh se kai ereiV lalei kurie oti akouei o douloV sou kai eporeuqh samouhl kai ekoimhqh en tw topw autou

10. kai hlqen kurioV kai katesth kai ekalesen auton wV apax kai apax kai eipen samouhl lalei oti akouei o douloV sou

11. kai eipen kurioV proV samouhl idou egw poiw ta rhmata mou en israhl wste pantoV akouontoV auta hchsei amfotera ta wta autou

12. en th hmera ekeinh epegerw epi hli panta osa elalhsa eiV ton oikon autou arxomai kai epitelesw

13. kai anhggelka autw oti ekdikw egw ton oikon autou ewV aiwnoV en adikiaiV uiwn autou oti kakologounteV qeon uioi autou kai ouk enouqetei autouV kai oud' outwV

14. wmosa tw oikw hli ei exilasqhsetai adikia oikou hli en qumiamati kai en qusiaiV ewV aiwnoV

15. kai koimatai samouhl ewV prwi kai wrqrisen to prwi kai hnoixen taV quraV oikou kuriou kai samouhl efobhqh apaggeilai thn orasin tw hli

16. kai eipen hli proV samouhl samouhl teknon kai eipen idou egw

17. kai eipen ti to rhma to lalhqen proV se mh dh kruyhV ap' emou tade poihsai soi o qeoV kai tade prosqeih ean kruyhV ap' emou rhma ek pantwn twn logwn twn lalhqentwn soi en toiV wsin sou

18. kai aphggeilen samouhl pantaV touV logouV kai ouk ekruyen ap' autou kai eipen hli kurioV autoV to agaqon enwpion autou poihsei

19. kai emegalunqh samouhl kai hn kurioV met' autou kai ouk epesen apo pantwn twn logwn autou epi thn ghn

20. kai egnwsan paV israhl apo dan kai ewV bhrsabee oti pistoV samouhl eiV profhthn tw kuriw

21. kai proseqeto kurioV dhlwqhnai en shlwm oti apekalufqh kurioV proV samouhl kai episteuqh samouhl profhthV genesqai tw kuriw eiV panta israhl ap' akrwn thV ghV kai ewV akrwn kai hli presbuthV sfodra kai oi uioi autou poreuomenoi eporeuonto kai ponhra h odoV autwn enwpion kuriou

“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina