1. kai hn h kibwtoV en agrw twn allofulwn epta mhnaV kai exezesen h gh autwn muaV

2. kai kalousin allofuloi touV iereiV kai touV manteiV kai touV epaoidouV autwn legonteV ti poihswmen th kibwtw kuriou gnwrisate hmin en tini aposteloumen authn eiV ton topon authV

3. kai eipan ei exapestellete umeiV thn kibwton diaqhkhV kuriou qeou israhl mh dh exaposteilhte authn kenhn alla apodidonteV apodote auth thV basanou kai tote iaqhsesqe kai exilasqhsetai umin mh ouk aposth h ceir autou af' umwn

4. kai legousin ti to thV basanou apodwsomen auth kai eipan kat' ariqmon twn satrapwn twn allofulwn pente edraV crusaV oti ptaisma en umin kai toiV arcousin umwn kai tw law

5. kai muV crusouV omoiwma twn muwn umwn twn diafqeirontwn thn ghn kai dwsete tw kuriw doxan opwV koufish thn ceira autou af' umwn kai apo twn qewn umwn kai apo thV ghV umwn

6. kai ina ti barunete taV kardiaV umwn wV ebarunen aiguptoV kai faraw thn kardian autwn ouci ote enepaixen autoiV exapesteilan autouV kai aphlqon

7. kai nun labete kai poihsate amaxan kainhn kai duo boaV prwtotokousaV aneu twn teknwn kai zeuxate taV boaV en th amaxh kai apagagete ta tekna apo opisqen autwn eiV oikon

8. kai lhmyesqe thn kibwton kai qhsete authn epi thn amaxan kai ta skeuh ta crusa apodwsete auth thV basanou kai qhsete en qemati bersecqan ek merouV authV kai exaposteleite authn kai apelasate authn kai apeleusetai

9. kai oyesqe ei eiV odon oriwn authV poreusetai kata baiqsamuV autoV pepoihken hmin thn kakian tauthn thn megalhn kai ean mh kai gnwsomeqa oti ou ceir autou hptai hmwn alla sumptwma touto gegonen hmin

10. kai epoihsan oi allofuloi outwV kai elabon duo boaV prwtotokousaV kai ezeuxan autaV en th amaxh kai ta tekna autwn apekwlusan eiV oikon

11. kai eqento thn kibwton epi thn amaxan kai to qema ergab kai touV muV touV crusouV

12. kai kateuqunan ai boeV en th odw eiV odon baiqsamuV en tribw eni eporeuonto kai ekopiwn kai ou meqistanto dexia oude aristera kai oi satrapai twn allofulwn eporeuonto opisw authV ewV oriwn baiqsamuV

13. kai oi en baiqsamuV eqerizon qerismon purwn en koiladi kai hran ofqalmouV autwn kai eidon kibwton kuriou kai hufranqhsan eiV apanthsin authV

14. kai h amaxa eishlqen eiV agron wshe ton en baiqsamuV kai esthsan ekei par' auth liqon megan kai scizousin ta xula thV amaxhV kai taV boaV anhnegkan eiV olokautwsin tw kuriw

15. kai oi leuitai anhnegkan thn kibwton tou kuriou kai to qema ergab met' authV kai ta ep' authV skeuh ta crusa kai eqento epi tou liqou tou megalou kai oi andreV baiqsamuV anhnegkan olokautwseiV kai qusiaV en th hmera ekeinh tw kuriw

16. kai oi pente satrapai twn allofulwn ewrwn kai anestreyan eiV askalwna th hmera ekeinh

17. kai autai ai edrai ai crusai aV apedwkan oi allofuloi thV basanou tw kuriw thV azwtou mian thV gazhV mian thV askalwnoV mian thV geq mian thV akkarwn mian

18. kai muV oi crusoi kat' ariqmon paswn polewn twn allofulwn twn pente satrapwn ek polewV esterewmenhV kai ewV kwmhV tou ferezaiou kai ewV liqou tou megalou ou epeqhkan ep' autou thn kibwton diaqhkhV kuriou tou en agrw wshe tou baiqsamusitou

19. kai ouk hsmenisan oi uioi ieconiou en toiV andrasin baiqsamuV oti eidan kibwton kuriou kai epataxen en autoiV ebdomhkonta andraV kai penthkonta ciliadaV andrwn kai epenqhsen o laoV oti epataxen kurioV en tw law plhghn megalhn sfodra

20. kai eipan oi andreV oi ek baiqsamuV tiV dunhsetai dielqein enwpion kuriou tou agiou toutou kai proV tina anabhsetai kibwtoV kuriou af' hmwn

21. kai apostellousin aggelouV proV touV katoikountaV kariaqiarim legonteV apestrofasin allofuloi thn kibwton kuriou katabhte kai anagagete authn proV eautouV

“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina