1. ioudaV de o kai makkabaioV kai oi sun autw pareisporeuomenoi lelhqotwV eiV taV kwmaV prosekalounto touV suggeneiV kai touV memenhkotaV en tw ioudaismw proslambanomenoi sunhgagon eiV exakisciliouV

2. kai epekalounto ton kurion epidein ton upo pantwn katapatoumenon laon oiktirai de kai ton naon ton upo twn asebwn anqrwpwn bebhlwqenta

3. elehsai de kai thn katafqeiromenhn polin kai mellousan isopedon ginesqai kai twn katabowntwn proV auton aimatwn eisakousai

4. mnhsqhnai de kai thV twn anamarthtwn nhpiwn paranomou apwleiaV kai peri twn genomenwn eiV to onoma autou blasfhmiwn kai misoponhrhsai

5. genomenoV de o makkabaioV en sustemati anupostatoV hdh toiV eqnesin egineto thV orghV tou kuriou eiV eleon trapeishV

6. poleiV de kai kwmaV aprosdokhtwV ercomenoV enepimpra kai touV epikairouV topouV apolambanwn ouk oligouV twn polemiwn tropoumenoV

7. malista taV nuktaV proV taV toiautaV epibolaV sunergouV elambanen kai lalia thV euandriaV autou dihceito pantach

8. sunorwn de o filippoV kata mikron eiV prokophn ercomenon ton andra puknoteron de en taiV euhmeriaiV probainonta proV ptolemaion ton koilhV suriaV kai foinikhV strathgon egrayen epibohqein toiV tou basilewV pragmasin

9. o de tacewV proceirisamenoV nikanora ton tou patroklou twn prwtwn filwn apesteilen upotaxaV pamfulwn eqnh ouk elattouV twn dismuriwn to sumpan thV ioudaiaV exarai genoV sunesthsen de autw kai gorgian andra strathgon kai en polemikaiV creiaiV peiran econta

10. diesthsato de o nikanwr ton foron tw basilei toiV rwmaioiV onta talantwn disciliwn ek thV twn ioudaiwn aicmalwsiaV ekplhrwsein

11. euqewV de eiV taV paraqalassiouV poleiV apesteilen prokaloumenoV ep' agorasmon ioudaiwn swmatwn upiscnoumenoV enenhkonta swmata talantou paracwrhsein ou prosdecomenoV thn para tou pantokratoroV mellousan parakolouqhsein ep' autw dikhn

12. tw de iouda prosepesen peri thV tou nikanoroV efodou kai metadontoV toiV sun autw thn parousian tou stratopedou

13. oi deilandrounteV kai apistounteV thn tou qeou dikhn diedidraskon eautouV kai exetopizon

14. oi de ta perileleimmena panta epwloun omou de ton kurion hxioun rusasqai touV upo tou dussebouV nikanoroV prin suntucein pepramenouV

15. kai ei mh di' autouV alla dia taV proV touV pateraV autwn diaqhkaV kai eneka thV ep' autouV epiklhsewV tou semnou kai megaloprepouV onomatoV autou

16. sunagagwn de o makkabaioV touV peri auton ontaV ariqmon exakisciliouV parekalei mh kataplaghnai toiV polemioiV mhde eulabeisqai thn twn adikwV paraginomenwn ep' autouV eqnwn poluplhqeian agwnisasqai de gennaiwV

17. pro ofqalmwn labontaV thn anomwV eiV ton agion topon suntetelesmenhn up' autwn ubrin kai ton thV empepaigmenhV polewV aikismon eti de thn thV progonikhV politeiaV katalusin

18. oi men gar oploiV pepoiqasin ama kai tolmaiV efhsen hmeiV de epi tw pantokratori qew dunamenw kai touV ercomenouV ef' hmaV kai ton olon kosmon eni neumati katabalein pepoiqamen

19. prosanalexamenoV de autoiV kai taV epi twn progonwn genomenaV antilhmyeiV kai thn epi sennachrim ekaton ogdohkonta pente ciliadeV wV apwlonto

20. kai thn en th babulwnia thn proV touV galataV parataxin genomenhn wV oi panteV epi thn creian hlqon oktakiscilioi sun makedosin tetrakiscilioiV twn makedonwn aporoumenwn oi oktakiscilioi taV dwdeka muriadaV apwlesan dia thn ginomenhn autoiV ap' ouranou bohqeian kai wfeleian pollhn elabon

21. ef' oiV euqarseiV autouV parasthsaV kai etoimouV uper twn nomwn kai thV patridoV apoqnhskein tetramereV ti to strateuma epoihsen

22. taxaV kai touV adelfouV autou prohgoumenouV ekateraV taxewV simwna kai iwshpon kai iwnaqhn upotaxaV ekastw ciliouV proV toiV pentakosioiV

23. eti de kai eleazaron paranagnouV thn ieran biblon kai douV sunqhma qeou bohqeiaV thV prwthV speiraV autoV prohgoumenoV sunebale tw nikanori

24. genomenou de autoiV tou pantokratoroV summacou katesfaxan twn polemiwn uper touV enakisciliouV traumatiaV de kai toiV melesin anapeirouV to pleion meroV thV tou nikanoroV stratiaV epoihsan pantaV de fugein hnagkasan

25. ta de crhmata twn paragegonotwn epi ton agorasmon autwn elabon sundiwxanteV de autouV ef' ikanon anelusan upo thV wraV sugkleiomenoi

26. hn gar h pro tou sabbatou di' hn aitian ouk emakrotonhsan katatreconteV autouV

27. oplologhsanteV de autouV kai ta skula ekdusanteV twn polemiwn peri to sabbaton eginonto perisswV eulogounteV kai exomologoumenoi tw kuriw tw diaswsanti eiV thn hmeran tauthn archn eleouV taxantoV autoiV

28. meta de to sabbaton toiV hkismenoiV kai taiV chraiV kai orfanoiV merisanteV apo twn skulwn ta loipa autoi kai ta paidia diemerisanto

29. tauta de diapraxamenoi kai koinhn iketeian poihsamenoi ton elehmona kurion hxioun eiV teloV katallaghnai toiV autou douloiV

30. kai toiV peri timoqeon kai bakcidhn sunerisanteV uper touV dismuriouV autwn aneilon kai ocurwmatwn uyhlwn eu mala egkrateiV egenonto kai lafura pleiona emerisanto isomoirouV autoiV kai toiV hkismenoiV kai orfanoiV kai chraiV eti de kai presbuteroiV poihsanteV

31. oplologhsanteV de autouV epimelwV panta suneqhkan eiV touV epikairouV topouV ta de loipa twn skulwn hnegkan eiV ierosoluma

32. ton de fularchn twn peri timoqeon aneilon anosiwtaton andra kai polla touV ioudaiouV epileluphkota

33. epinikia de agonteV en th patridi touV emprhsantaV touV ierouV pulwnaV kai kallisqenhn ufhyan eiV en oikidion pefeugota kai ton axion thV dussebeiaV ekomisato misqon

34. o de trisalithrioV nikanwr o touV ciliouV emporouV epi thn prasin twn ioudaiwn agagwn

35. tapeinwqeiV upo twn kat' auton nomizomenwn elacistwn einai th tou kuriou bohqeia thn doxikhn apoqemenoV esqhta dia thV mesogeiou drapetou tropon erhmon eauton poihsaV hken eiV antioceian uper apan euhmerhkwV epi th tou stratou diafqora

36. kai o toiV rwmaioiV anadexamenoV foron apo thV twn en ierosolumoiV aicmalwsiaV katorqwsasqai kathggellen upermacon ecein touV ioudaiouV kai dia ton tropon touton atrwtouV einai touV ioudaiouV dia to akolouqein toiV up' autou protetagmenoiV nomoiV

“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina