1. olekomai pneumati feromenoV deomai de tafhV kai ou tugcanw

2. lissomai kamnwn kai ti poihsaV

3. ekleyan de mou ta uparconta allotrioi tiV estin outoV th ceiri mou sundeqhtw

4. oti kardian autwn ekruyaV apo fronhsewV dia touto ou mh uywshV autouV

5. th meridi anaggelei kakiaV ofqalmoi de mou ef' uioiV etakhsan

6. eqou de me qrulhma en eqnesin gelwV de autoiV apebhn

7. pepwrwntai gar apo orghV oi ofqalmoi mou pepoliorkhmai megalwV upo pantwn

8. qauma escen alhqinouV epi toutw dikaioV de epi paranomw epanastaih

9. scoih de pistoV thn eautou odon kaqaroV de ceiraV analaboi qarsoV

10. ou mhn de alla panteV ereidete kai deute dh ou gar euriskw en umin alhqeV

11. ai hmerai mou parhlqon en bromw erragh de ta arqra thV kardiaV mou

12. nukta eiV hmeran eqhkan fwV egguV apo proswpou skotouV

13. ean gar upomeinw adhV mou o oikoV en de gnofw estrwtai mou h strwmnh

14. qanaton epekalesamhn patera mou einai mhtera de mou kai adelfhn saprian

15. pou oun mou eti estin h elpiV h ta agaqa mou oyomai

16. h met' emou eiV adhn katabhsontai h omoqumadon epi cwmatoV katabhsomeqa

“Não se desencoraje se você precisa trabalhar muito para colher pouco. Se você pensasse em quanto uma só alma custou a Jesus, você nunca reclamaria!” São Padre Pio de Pietrelcina