1. kai exekklhsiasqh pasa sunagwgh uiwn israhl eiV shlw kai ephxan ekei thn skhnhn tou marturiou kai h gh ekrathqh up' autwn

2. kai kateleifqhsan oi uioi israhl oi ouk eklhronomhsan epta fulai

3. kai eipen ihsouV toiV uioiV israhl ewV tinoV ekluqhsesqe klhronomhsai thn ghn hn edwken kurioV o qeoV hmwn

4. dote ex umwn treiV andraV ek fulhV kai anastanteV dielqetwsan thn ghn kai diagrayatwsan authn enantion mou kaqa dehsei dielein authn kai hlqosan proV auton

5. kai dieilen autoiV epta meridaV ioudaV sthsetai autoiV orion apo liboV kai oi uioi iwshf sthsontai autoiV apo borra

6. umeiV de merisate thn ghn epta meridaV kai enegkate proV me wde kai exoisw umin klhron enanti kuriou tou qeou hmwn

7. ou gar estin meriV toiV uioiV leui en umin ierateia gar kuriou meriV autou kai gad kai roubhn kai to hmisu fulhV manassh elabosan thn klhronomian autwn peran tou iordanou ep' anatolaV hn edwken autoiV mwushV o paiV kuriou

8. kai anastanteV oi andreV eporeuqhsan kai eneteilato ihsouV toiV andrasin toiV poreuomenoiV cwrobathsai thn ghn legwn poreuesqe kai cwrobathsate thn ghn kai paragenhqhte proV me kai wde exoisw umin klhron enanti kuriou en shlw

9. kai eporeuqhsan kai ecwrobathsan thn ghn kai eidosan authn kai egrayan authn kata poleiV authV epta meridaV eiV biblion kai hnegkan proV ihsoun

10. kai enebalen autoiV ihsouV klhron en shlw enanti kuriou

11. kai exhlqen o klhroV fulhV beniamin prwtoV kata dhmouV autwn kai exhlqen oria tou klhrou autwn ana meson iouda kai ana meson twn uiwn iwshf

12. kai egenhqh autwn ta oria apo borra apo tou iordanou prosanabhsetai ta oria kata nwtou iericw apo borra kai anabhsetai epi to oroV epi thn qalassan kai estai autou h diexodoV h madbaritiV baiqwn

13. kai dieleusetai ekeiqen ta oria louza epi nwtou louza apo liboV auth estin baiqhl kai katabhsetai ta oria maatarwqorec epi thn oreinhn h estin proV liba baiqwrwn h katw

14. kai dieleusetai ta oria kai perieleusetai epi to meroV to blepon para qalassan apo liboV apo tou orouV epi proswpon baiqwrwn liba kai estai autou h diexodoV eiV kariaqbaal auth estin kariaqiarin poliV uiwn iouda touto estin to meroV to proV qalassan

15. kai meroV to proV liba apo merouV kariaqbaal kai dieleusetai oria eiV gasin epi phghn udatoV nafqw

16. kai katabhsetai ta oria epi merouV tou orouV o estin kata proswpon naphV onnam o estin ek merouV emekrafain apo borra kai katabhsetai gaienna epi nwtou iebousai apo liboV kai katabhsetai epi phghn rwghl

17. kai dieleusetai epi phghn baiqsamuV kai pareleusetai epi galilwq h estin apenanti proV anabasin aiqamin kai katabhsetai epi liqon baiwn uiwn roubhn

18. kai dieleusetai kata nwtou baiqaraba apo borra kai katabhsetai

19. epi ta oria epi nwtou baiqagla apo borra kai estai h diexodoV twn oriwn epi lofian thV qalasshV twn alwn epi borran eiV meroV tou iordanou apo liboV tauta ta oria estin apo liboV

20. kai o iordanhV oriei apo merouV anatolwn auth h klhronomia uiwn beniamin ta oria authV kuklw kata dhmouV

21. kai egenhqhsan ai poleiV twn uiwn beniamin kata dhmouV autwn iericw kai baiqegliw kai amekasiV

22. kai baiqabara kai sara kai bhsana

23. kai aiin kai fara kai efraqa

24. kai karafa kai kefira kai moni kai gabaa poleiV deka duo kai ai kwmai autwn

25. gabawn kai rama kai behrwqa

26. kai masshma kai mirwn kai amwkh

27. kai fira kai kafan kai nakan kai selhkan kai qarehla

28. kai iebouV auth estin ierousalhm kai poleiV kai gabawqiarim poleiV treiV kai deka kai ai kwmai autwn auth h klhronomia uiwn beniamin kata dhmouV autwn

“Diga ao Senhor: Faça em mim segundo a Tua vontade, mas antes de mandar-me o sofrimento, dê-me forças para que eu possa sofrer com amor.”. São Padre Pio de Pietrelcina