1. kai egenhqh th hmera th ogdoh ekalesen mwushV aarwn kai touV uiouV autou kai thn gerousian israhl

2. kai eipen mwushV proV aarwn labe seautw moscarion ek bown peri amartiaV kai krion eiV olokautwma amwma kai prosenegke auta enanti kuriou

3. kai th gerousia israhl lalhson legwn labete cimaron ex aigwn ena peri amartiaV kai moscarion kai amnon eniausion eiV olokarpwsin amwma

4. kai moscon kai krion eiV qusian swthriou enanti kuriou kai semidalin pefuramenhn en elaiw oti shmeron kurioV ofqhsetai en umin

5. kai elabon kaqo eneteilato mwushV apenanti thV skhnhV tou marturiou kai proshlqen pasa sunagwgh kai esthsan enanti kuriou

6. kai eipen mwushV touto to rhma o eipen kurioV poihsate kai ofqhsetai en umin doxa kuriou

7. kai eipen mwushV tw aarwn proselqe proV to qusiasthrion kai poihson to peri thV amartiaV sou kai to olokautwma sou kai exilasai peri seautou kai tou oikou sou kai poihson ta dwra tou laou kai exilasai peri autwn kaqaper eneteilato kurioV tw mwush

8. kai proshlqen aarwn proV to qusiasthrion kai esfaxen to moscarion to peri thV amartiaV

9. kai proshnegkan oi uioi aarwn to aima proV auton kai ebayen ton daktulon eiV to aima kai epeqhken epi ta kerata tou qusiasthriou kai to aima execeen epi thn basin tou qusiasthriou

10. kai to stear kai touV nefrouV kai ton lobon tou hpatoV tou peri thV amartiaV anhnegken epi to qusiasthrion on tropon eneteilato kurioV tw mwush

11. kai ta krea kai thn bursan katekausen auta puri exw thV parembolhV

12. kai esfaxen to olokautwma kai proshnegkan oi uioi aarwn to aima proV auton kai proseceen epi to qusiasthrion kuklw

13. kai to olokautwma proshnegkan autw kata melh auta kai thn kefalhn kai epeqhken epi to qusiasthrion

14. kai eplunen thn koilian kai touV podaV udati kai epeqhken epi to olokautwma epi to qusiasthrion

15. kai proshnegkan to dwron tou laou kai elaben ton cimaron ton peri thV amartiaV tou laou kai esfaxen auto kaqa kai to prwton

16. kai proshnegken to olokautwma kai epoihsen auto wV kaqhkei

17. kai proshnegken thn qusian kai eplhsen taV ceiraV ap' authV kai epeqhken epi to qusiasthrion cwriV tou olokautwmatoV tou prwinou

18. kai esfaxen ton moscon kai ton krion thV qusiaV tou swthriou thV tou laou kai proshnegkan oi uioi aarwn to aima proV auton kai proseceen proV to qusiasthrion kuklw

19. kai to stear to apo tou moscou kai tou kriou thn osfhn kai to stear to katakalupton epi thV koiliaV kai touV duo nefrouV kai to stear to ep' autwn kai ton lobon ton epi tou hpatoV

20. kai epeqhken ta steata epi ta sthqunia kai anhnegkan ta steata epi to qusiasthrion

21. kai to sthqunion kai ton braciona ton dexion afeilen aarwn afairema enanti kuriou on tropon sunetaxen kurioV tw mwush

22. kai exaraV aarwn taV ceiraV epi ton laon euloghsen autouV kai katebh poihsaV to peri thV amartiaV kai ta olokautwmata kai ta tou swthriou

23. kai eishlqen mwushV kai aarwn eiV thn skhnhn tou marturiou kai exelqonteV euloghsan panta ton laon kai wfqh h doxa kuriou panti tw law

24. kai exhlqen pur para kuriou kai katefagen ta epi tou qusiasthriou ta te olokautwmata kai ta steata kai eiden paV o laoV kai exesth kai epesan epi proswpon

“Diante de Deus ajoelhe-se sempre.” São Padre Pio de Pietrelcina