1. kai hn o laoV gogguzwn ponhra enanti kuriou kai hkousen kurioV kai equmwqh orgh kai exekauqh en autoiV pur para kuriou kai katefagen meroV ti thV parembolhV

2. kai ekekraxen o laoV proV mwushn kai huxato mwushV proV kurion kai ekopasen to pur

3. kai eklhqh to onoma tou topou ekeinou empurismoV oti exekauqh en autoiV pur para kuriou

4. kai o epimiktoV o en autoiV epequmhsan epiqumian kai kaqisanteV eklaion kai oi uioi israhl kai eipan tiV hmaV ywmiei krea

5. emnhsqhmen touV icquaV ouV hsqiomen en aiguptw dwrean kai touV sikuaV kai touV peponaV kai ta prasa kai ta krommua kai ta skorda

6. nuni de h yuch hmwn kataxhroV ouden plhn eiV to manna oi ofqalmoi hmwn

7. to de manna wsei sperma koriou estin kai to eidoV autou eidoV krustallou

8. kai dieporeueto o laoV kai sunelegon kai hlhqon auto en tw mulw kai etribon en th quia kai hyoun auto en th cutra kai epoioun auto egkrufiaV kai hn h hdonh autou wsei geuma egkriV ex elaiou

9. kai otan katebh h drosoV epi thn parembolhn nuktoV katebainen to manna ep' authV

10. kai hkousen mwushV klaiontwn autwn kata dhmouV autwn ekaston epi thV quraV autou kai equmwqh orgh kurioV sfodra kai enanti mwush hn ponhron

11. kai eipen mwushV proV kurion ina ti ekakwsaV ton qeraponta sou kai dia ti ouc eurhka carin enantion sou epiqeinai thn ormhn tou laou toutou ep' eme

12. mh egw en gastri elabon panta ton laon touton h egw etekon autouV oti legeiV moi labe auton eiV ton kolpon sou wsei arai tiqhnoV ton qhlazonta eiV thn ghn hn wmosaV toiV patrasin autwn

13. poqen moi krea dounai panti tw law toutw oti klaiousin ep' emoi legonteV doV hmin krea ina fagwmen

14. ou dunhsomai egw monoV ferein ton laon touton oti baruteron moi estin to rhma touto

15. ei de outwV su poieiV moi apokteinon me anairesei ei eurhka eleoV para soi ina mh idw mou thn kakwsin

16. kai eipen kurioV proV mwushn sunagage moi ebdomhkonta andraV apo twn presbuterwn israhl ouV autoV su oidaV oti outoi eisin presbuteroi tou laou kai grammateiV autwn kai axeiV autouV proV thn skhnhn tou marturiou kai sthsontai ekei meta sou

17. kai katabhsomai kai lalhsw ekei meta sou kai afelw apo tou pneumatoV tou epi soi kai epiqhsw ep' autouV kai sunantilhmyontai meta sou thn ormhn tou laou kai ouk oiseiV autouV su monoV

18. kai tw law ereiV agnisasqe eiV aurion kai fagesqe krea oti eklausate enanti kuriou legonteV tiV hmaV ywmiei krea oti kalon hmin estin en aiguptw kai dwsei kurioV umin krea fagein kai fagesqe krea

19. ouc hmeran mian fagesqe oude duo oude pente hmeraV oude deka hmeraV oude eikosi hmeraV

20. ewV mhnoV hmerwn fagesqe ewV an exelqh ek twn mukthrwn umwn kai estai umin eiV coleran oti hpeiqhsate kuriw oV estin en umin kai eklausate enantion autou legonteV ina ti hmin exelqein ex aiguptou

21. kai eipen mwushV exakosiai ciliadeV pezwn o laoV en oiV eimi en autoiV kai su eipaV krea dwsw autoiV fagein kai fagontai mhna hmerwn

22. mh probata kai boeV sfaghsontai autoiV kai arkesei autoiV h pan to oyoV thV qalasshV sunacqhsetai autoiV kai arkesei autoiV

23. kai eipen kurioV proV mwushn mh ceir kuriou ouk exarkesei hdh gnwsei ei epikatalhmyetai se o logoV mou h ou

24. kai exhlqen mwushV kai elalhsen proV ton laon ta rhmata kuriou kai sunhgagen ebdomhkonta andraV apo twn presbuterwn tou laou kai esthsen autouV kuklw thV skhnhV

25. kai katebh kurioV en nefelh kai elalhsen proV auton kai pareilato apo tou pneumatoV tou ep' autw kai epeqhken epi touV ebdomhkonta andraV touV presbuterouV wV de epanepausato to pneuma ep' autouV kai eprofhteusan kai ouketi proseqento

26. kai kateleifqhsan duo andreV en th parembolh onoma tw eni eldad kai onoma tw deuterw mwdad kai epanepausato ep' autouV to pneuma kai outoi hsan twn katagegrammenwn kai ouk hlqon proV thn skhnhn kai eprofhteusan en th parembolh

27. kai prosdramwn o neaniskoV aphggeilen mwush kai eipen legwn eldad kai mwdad profhteuousin en th parembolh

28. kai apokriqeiV ihsouV o tou nauh o paresthkwV mwush o ekelektoV eipen kurie mwush kwluson autouV

29. kai eipen autw mwushV mh zhloiV su moi kai tiV dwh panta ton laon kuriou profhtaV otan dw kurioV to pneuma autou ep' autouV

30. kai aphlqen mwushV eiV thn parembolhn autoV kai oi presbuteroi israhl

31. kai pneuma exhlqen para kuriou kai exeperasen ortugomhtran apo thV qalasshV kai epebalen epi thn parembolhn odon hmeraV enteuqen kai odon hmeraV enteuqen kuklw thV parembolhV wsei diphcu apo thV ghV

32. kai anastaV o laoV olhn thn hmeran kai olhn thn nukta kai olhn thn hmeran thn epaurion kai sunhgagon thn ortugomhtran o to oligon sunhgagen deka korouV kai eyuxan eautoiV yugmouV kuklw thV parembolhV

33. ta krea eti hn en toiV odousin autwn prin h ekleipein kai kurioV equmwqh eiV ton laon kai epataxen kurioV ton laon plhghn megalhn sfodra

34. kai eklhqh to onoma tou topou ekeinou mnhmata thV epiqumiaV oti ekei eqayan ton laon ton epiqumhthn

35. apo mnhmatwn epiqumiaV exhren o laoV eiV ashrwq kai egeneto o laoV en ashrwq

“Padre, eu não acredito no inferno – falou um penitente. Padre Pio disse: Acreditará quando for para lá?” São Padre Pio de Pietrelcina