1. kai eipen kurioV proV aarwn legwn su kai oi uioi sou kai o oikoV patriaV sou lhmyesqe taV amartiaV twn agiwn kai su kai oi uioi sou lhmyesqe taV amartiaV thV ierateiaV umwn

2. kai touV adelfouV sou fulhn leui dhmon tou patroV sou prosagagou proV seauton kai prosteqhtwsan soi kai leitourgeitwsan soi kai su kai oi uioi sou meta sou apenanti thV skhnhV tou marturiou

3. kai fulaxontai taV fulakaV sou kai taV fulakaV thV skhnhV plhn proV ta skeuh ta agia kai proV to qusiasthrion ou proseleusontai kai ouk apoqanountai kai outoi kai umeiV

4. kai prosteqhsontai proV se kai fulaxontai taV fulakaV thV skhnhV tou marturiou kata pasaV taV leitourgiaV thV skhnhV kai o allogenhV ou proseleusetai proV se

5. kai fulaxesqe taV fulakaV twn agiwn kai taV fulakaV tou qusiasthriou kai ouk estai qumoV en toiV uioiV israhl

6. kai egw eilhfa touV adelfouV umwn touV leuitaV ek mesou twn uiwn israhl doma dedomenon kuriw leitourgein taV leitourgiaV thV skhnhV tou marturiou

7. kai su kai oi uioi sou meta sou diathrhsete thn ierateian umwn kata panta tropon tou qusiasthriou kai to endoqen tou katapetasmatoV kai leitourghsete taV leitourgiaV doma thV ierateiaV umwn kai o allogenhV o prosporeuomenoV apoqaneitai

8. kai elalhsen kurioV proV aarwn kai egw idou dedwka umin thn diathrhsin twn aparcwn apo pantwn twn hgiasmenwn moi para twn uiwn israhl soi dedwka auta eiV geraV kai toiV uioiV sou meta se nomimon aiwnion

9. kai touto estw umin apo twn hgiasmenwn agiwn twn karpwmatwn apo pantwn twn dwrwn autwn kai apo pantwn twn qusiasmatwn autwn kai apo pashV plhmmeleiaV autwn kai apo paswn twn amartiwn osa apodidoasin moi apo pantwn twn agiwn soi estai kai toiV uioiV sou

10. en tw agiw twn agiwn fagesqe auta pan arsenikon fagetai auta su kai oi uioi sou agia estai soi

11. kai touto estai umin aparch domatwn autwn apo pantwn twn epiqematwn twn uiwn israhl soi dedwka auta kai toiV uioiV sou kai taiV qugatrasin sou meta sou nomimon aiwnion paV kaqaroV en tw oikw sou edetai auta

12. pasa aparch elaiou kai pasa aparch oinou kai sitou aparch autwn osa an dwsi tw kuriw soi dedwka auta

13. ta prwtogenhmata panta osa en th gh autwn osa an enegkwsin kuriw soi estai paV kaqaroV en tw oikw sou edetai auta

14. pan anateqematismenon en uioiV israhl soi estai

15. kai pan dianoigon mhtran apo pashV sarkoV a prosferousin kuriw apo anqrwpou ewV kthnouV soi estai all' h lutroiV lutrwqhsetai ta prwtotoka twn anqrwpwn kai ta prwtotoka twn kthnwn twn akaqartwn lutrwsh

16. kai h lutrwsiV autou apo mhniaiou h suntimhsiV pente siklwn kata ton siklon ton agion eikosi oboloi eisin

17. plhn prwtotoka moscwn kai prwtotoka probatwn kai prwtotoka aigwn ou lutrwsh agia estin kai to aima autwn prosceeiV proV to qusiasthrion kai to stear anoiseiV karpwma eiV osmhn euwdiaV kuriw

18. kai ta krea estai soi kaqa kai to sthqunion tou epiqematoV kai kata ton braciona ton dexion soi estai

19. pan afairema twn agiwn osa an afelwsin oi uioi israhl kuriw soi dedwka kai toiV uioiV sou kai taiV qugatrasin sou meta sou nomimon aiwnion diaqhkh aloV aiwniou estin enanti kuriou soi kai tw spermati sou meta se

20. kai elalhsen kurioV proV aarwn en th gh autwn ou klhronomhseiV kai meriV ouk estai soi en autoiV oti egw meriV sou kai klhronomia sou en mesw twn uiwn israhl

21. kai toiV uioiV leui idou dedwka pan epidekaton en israhl en klhrw anti twn leitourgiwn autwn osa autoi leitourgousin leitourgian en th skhnh tou marturiou

22. kai ou proseleusontai eti oi uioi israhl eiV thn skhnhn tou marturiou labein amartian qanathforon

23. kai leitourghsei o leuithV autoV thn leitourgian thV skhnhV tou marturiou kai autoi lhmyontai ta amarthmata autwn nomimon aiwnion eiV taV geneaV autwn kai en mesw uiwn israhl ou klhronomhsousin klhronomian

24. oti ta epidekata twn uiwn israhl osa an aforiswsin kuriw afairema dedwka toiV leuitaiV en klhrw dia touto eirhka autoiV en mesw uiwn israhl ou klhronomhsousin klhron

25. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

26. kai toiV leuitaiV lalhseiV kai ereiV proV autouV ean labhte para twn uiwn israhl to epidekaton o dedwka umin par' autwn en klhrw kai afeleite umeiV ap' autou afairema kuriw epidekaton apo tou epidekatou

27. kai logisqhsetai umin ta afairemata umwn wV sitoV apo alw kai afairema apo lhnou

28. outwV afeleite kai umeiV apo twn afairematwn kuriou apo pantwn epidekatwn umwn osa ean labhte para twn uiwn israhl kai dwsete ap' autwn afairema kuriw aarwn tw ierei

29. apo pantwn twn domatwn umwn afeleite afairema kuriw h apo pantwn twn aparcwn to hgiasmenon ap' autou

30. kai ereiV proV autouV otan afairhte thn aparchn ap' autou kai logisqhsetai toiV leuitaiV wV genhma apo alw kai wV genhma apo lhnou

31. kai edesqe auto en panti topw umeiV kai oi oikoi umwn oti misqoV outoV umin estin anti twn leitourgiwn umwn twn en th skhnh tou marturiou

32. kai ou lhmyesqe di' auto amartian oti an afairhte thn aparchn ap' autou kai ta agia twn uiwn israhl ou bebhlwsete ina mh apoqanhte

O maldito “eu” o mantém apegado à Terra e o impede de voar para Jesus. São Padre Pio de Pietrelcina