1. kai katelusen israhl en sattin kai ebebhlwqh o laoV ekporneusai eiV taV qugateraV mwab

2. kai ekalesan autouV epi taiV qusiaiV twn eidwlwn autwn kai efagen o laoV twn qusiwn autwn kai prosekunhsan toiV eidwloiV autwn

3. kai etelesqh israhl tw beelfegwr kai wrgisqh qumw kurioV tw israhl

4. kai eipen kurioV tw mwush labe pantaV touV archgouV tou laou kai paradeigmatison autouV kuriw apenanti tou hliou kai apostrafhsetai orgh qumou kuriou apo israhl

5. kai eipen mwushV taiV fulaiV israhl apokteinate ekastoV ton oikeion autou ton tetelesmenon tw beelfegwr

6. kai idou anqrwpoV twn uiwn israhl elqwn proshgagen ton adelfon autou proV thn madianitin enantion mwush kai enanti pashV sunagwghV uiwn israhl autoi de eklaion para thn quran thV skhnhV tou marturiou

7. kai idwn fineeV uioV eleazar uiou aarwn tou ierewV exanesth ek mesou thV sunagwghV kai labwn seiromasthn en th ceiri

8. eishlqen opisw tou anqrwpou tou israhlitou eiV thn kaminon kai apekenthsen amfoterouV ton te anqrwpon ton israhlithn kai thn gunaika dia thV mhtraV authV kai epausato h plhgh apo uiwn israhl

9. kai egenonto oi teqnhkoteV en th plhgh tessareV kai eikosi ciliadeV

10. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

11. fineeV uioV eleazar uiou aarwn tou ierewV katepausen ton qumon mou apo uiwn israhl en tw zhlwsai mou ton zhlon en autoiV kai ouk exanhlwsa touV uiouV israhl en tw zhlw mou

12. outwV eipon idou egw didwmi autw diaqhkhn eirhnhV

13. kai estai autw kai tw spermati autou met' auton diaqhkh ierateiaV aiwnia anq' wn ezhlwsen tw qew autou kai exilasato peri twn uiwn israhl

14. to de onoma tou anqrwpou tou israhlitou tou peplhgotoV oV eplhgh meta thV madianitidoV zambri uioV salw arcwn oikou patriaV twn sumewn

15. kai onoma th gunaiki th madianitidi th peplhguia casbi qugathr sour arcontoV eqnouV ommwq oikou patriaV estin twn madian

16. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn lalhson toiV uioiV israhl legwn

17. ecqrainete toiV madihnaioiV kai pataxate autouV

18. oti ecqrainousin autoi umin en doliothti osa doliousin umaV dia fogwr kai dia casbi qugatera arcontoV madian adelfhn autwn thn peplhguian en th hmera thV plhghV dia fogwr

“Somente por meio de Jesus podemos esperar a salvação.” São Padre Pio de Pietrelcina