1. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

2. enteilai toiV uioiV israhl kai ereiV proV autouV legwn ta dwra mou domata mou karpwmata mou eiV osmhn euwdiaV diathrhsete prosferein emoi en taiV eortaiV mou

3. kai ereiV proV autouV tauta ta karpwmata osa prosaxete kuriw amnouV eniausiouV amwmouV duo thn hmeran eiV olokautwsin endelecwV

4. ton amnon ton ena poihseiV to prwi kai ton amnon ton deuteron poihseiV to proV esperan

5. kai poihseiV to dekaton tou oifi semidalin eiV qusian anapepoihmenhn en elaiw en tetartw tou in

6. olokautwma endelecismou h genomenh en tw orei sina eiV osmhn euwdiaV kuriw

7. kai spondhn autou to tetarton tou in tw amnw tw eni en tw agiw speiseiV spondhn sikera kuriw

8. kai ton amnon ton deuteron poihseiV to proV esperan kata thn qusian autou kai kata thn spondhn autou poihsete eiV osmhn euwdiaV kuriw

9. kai th hmera twn sabbatwn prosaxete duo amnouV eniausiouV amwmouV kai duo dekata semidalewV anapepoihmenhV en elaiw eiV qusian kai spondhn

10. olokautwma sabbatwn en toiV sabbatoiV epi thV olokautwsewV thV dia pantoV kai thn spondhn autou

11. kai en taiV neomhniaiV prosaxete olokautwmata tw kuriw moscouV ek bown duo kai krion ena amnouV eniausiouV epta amwmouV

12. tria dekata semidalewV anapepoihmenhV en elaiw tw moscw tw eni kai duo dekata semidalewV anapepoihmenhV en elaiw tw kriw tw eni

13. dekaton semidalewV anapepoihmenhV en elaiw tw amnw tw eni qusian osmhn euwdiaV karpwma kuriw

14. h spondh autwn to hmisu tou in estai tw moscw tw eni kai to triton tou in estai tw kriw tw eni kai to tetarton tou in estai tw amnw tw eni oinou touto olokautwma mhna ek mhnoV eiV touV mhnaV tou eniautou

15. kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV kuriw epi thV olokautwsewV thV dia pantoV poihqhsetai kai h spondh autou

16. kai en tw mhni tw prwtw tessareskaidekath hmera tou mhnoV pasca kuriw

17. kai th pentekaidekath hmera tou mhnoV toutou eorth epta hmeraV azuma edesqe

18. kai h hmera h prwth epiklhtoV agia estai umin pan ergon latreuton ou poihsete

19. kai prosaxete olokautwmata karpwmata kuriw moscouV ek bown duo krion ena epta amnouV eniausiouV amwmoi esontai umin

20. kai h qusia autwn semidaliV anapepoihmenh en elaiw tria dekata tw moscw tw eni kai duo dekata tw kriw tw eni

21. dekaton dekaton poihseiV tw amnw tw eni toiV epta amnoiV

22. kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV exilasasqai peri umwn

23. plhn thV olokautwsewV thV dia pantoV thV prwinhV o estin olokautwma endelecismou

24. tauta kata tauta poihsete thn hmeran eiV taV epta hmeraV dwron karpwma eiV osmhn euwdiaV kuriw epi tou olokautwmatoV tou dia pantoV poihseiV thn spondhn autou

25. kai h hmera h ebdomh klhth agia estai umin pan ergon latreuton ou poihsete en auth

26. kai th hmera twn newn otan prosferhte qusian nean kuriw twn ebdomadwn epiklhtoV agia estai umin pan ergon latreuton ou poihsete

27. kai prosaxete olokautwmata eiV osmhn euwdiaV kuriw moscouV ek bown duo krion ena epta amnouV eniausiouV amwmouV

28. h qusia autwn semidaliV anapepoihmenh en elaiw tria dekata tw moscw tw eni kai duo dekata tw kriw tw eni

29. dekaton dekaton tw amnw tw eni toiV epta amnoiV

30. kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV exilasasqai peri umwn

31. plhn tou olokautwmatoV tou dia pantoV kai thn qusian autwn poihsete moi amwmoi esontai umin kai taV spondaV autwn

“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina