1. o agapwn paideian agapa aisqhsin o de miswn elegcouV afrwn

2. kreisswn o eurwn carin para kuriw anhr de paranomoV parasiwphqhsetai

3. ou katorqwsei anqrwpoV ex anomou ai de rizai twn dikaiwn ouk exarqhsontai

4. gunh andreia stefanoV tw andri authV wsper de en xulw skwlhx outwV andra apollusin gunh kakopoioV

5. logismoi dikaiwn krimata kubernwsin de asebeiV dolouV

6. logoi asebwn dolioi stoma de orqwn rusetai autouV

7. ou ean strafh asebhV afanizetai oikoi de dikaiwn paramenousin

8. stoma sunetou egkwmiazetai upo androV nwqrokardioV de mukthrizetai

9. kreisswn anhr en atimia douleuwn eautw h timhn eautw peritiqeiV kai prosdeomenoV artou

10. dikaioV oiktirei yucaV kthnwn autou ta de splagcna twn asebwn anelehmona

11. o ergazomenoV thn eautou ghn emplhsqhsetai artwn oi de diwkonteV mataia endeeiV frenwn [11a] oV estin hduV en oinwn diatribaiV en toiV eautou ocurwmasin kataleiyei atimian

12. epiqumiai asebwn kakai ai de rizai twn eusebwn en ocurwmasin

13. di' amartian ceilewn empiptei eiV pagidaV amartwloV ekfeugei de ex autwn dikaioV [13a] o blepwn leia elehqhsetai o de sunantwn en pulaiV ekqliyei yucaV

14. apo karpwn stomatoV yuch androV plhsqhsetai agaqwn antapodoma de ceilewn autou doqhsetai autw

15. odoi afronwn orqai enwpion autwn eisakouei de sumbouliaV sofoV

16. afrwn auqhmeron exaggellei orghn autou kruptei de thn eautou atimian panourgoV

17. epideiknumenhn pistin apaggellei dikaioV o de martuV twn adikwn dolioV

18. eisin oi legonteV titrwskousin macaira glwssai de sofwn iwntai

19. ceilh alhqina katorqoi marturian martuV de tacuV glwssan ecei adikon

20. doloV en kardia tektainomenou kaka oi de boulomenoi eirhnhn eufranqhsontai

21. ouk aresei tw dikaiw ouden adikon oi de asebeiV plhsqhsontai kakwn

22. bdelugma kuriw ceilh yeudh o de poiwn pisteiV dektoV par' autw

23. anhr sunetoV qronoV aisqhsewV kardia de afronwn sunanthsetai araiV

24. ceir eklektwn krathsei eucerwV dolioi de esontai eiV pronomhn

25. foberoV logoV kardian tarassei androV dikaiou aggelia de agaqh eufrainei auton

26. epignwmwn dikaioV eautou filoV estai ai de gnwmai twn asebwn anepieikeiV amartanontaV katadiwxetai kaka h de odoV twn asebwn planhsei autouV

27. ouk epiteuxetai dolioV qhraV kthma de timion anhr kaqaroV

28. en odoiV dikaiosunhV zwh odoi de mnhsikakwn eiV qanaton

“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina