1. diateinei de apo peratoV epi peraV eurwstwV kai dioikei ta panta crhstwV

2. tauthn efilhsa kai exezhthsa ek neothtoV mou kai ezhthsa numfhn agagesqai emautw kai erasthV egenomhn tou kallouV authV

3. eugeneian doxazei sumbiwsin qeou ecousa kai o pantwn despothV hgaphsen authn

4. mustiV gar estin thV tou qeou episthmhV kai airetiV twn ergwn autou

5. ei de ploutoV estin epiqumhton kthma en biw ti sofiaV plousiwteron thV ta panta ergazomenhV

6. ei de fronhsiV ergazetai tiV authV twn ontwn mallon estin tecnitiV

7. kai ei dikaiosunhn agapa tiV oi ponoi tauthV eisin aretai swfrosunhn gar kai fronhsin ekdidaskei dikaiosunhn kai andreian wn crhsimwteron ouden estin en biw anqrwpoiV

8. ei de kai polupeirian poqei tiV oiden ta arcaia kai ta mellonta eikazei epistatai strofaV logwn kai luseiV ainigmatwn shmeia kai terata proginwskei kai ekbaseiV kairwn kai cronwn

9. ekrina toinun tauthn agagesqai proV sumbiwsin eidwV oti estai moi sumbouloV agaqwn kai parainesiV frontidwn kai luphV

10. exw di' authn doxan en ocloiV kai timhn para presbuteroiV o neoV

11. oxuV eureqhsomai en krisei kai en oyei dunastwn qaumasqhsomai

12. sigwnta me perimenousin kai fqeggomenw prosexousin kai lalountoV epi pleion ceira epiqhsousin epi stoma autwn

13. exw di' authn aqanasian kai mnhmhn aiwnion toiV met' eme apoleiyw

14. dioikhsw laouV kai eqnh upotaghsetai moi

15. fobhqhsontai me akousanteV turannoi friktoi en plhqei fanoumai agaqoV kai en polemw andreioV

16. eiselqwn eiV ton oikon mou prosanapausomai auth ou gar ecei pikrian h sunanastrofh authV oude odunhn h sumbiwsiV authV alla eufrosunhn kai caran

17. tauta logisamenoV en emautw kai frontisaV en kardia mou oti aqanasia estin en suggeneia sofiaV

18. kai en filia authV teryiV agaqh kai en ponoiV ceirwn authV ploutoV anekliphV kai en suggumnasia omiliaV authV fronhsiV kai eukleia en koinwnia logwn authV perihein zhtwn opwV labw authn eiV emauton

19. paiV de hmhn eufuhV yuchV te elacon agaqhV

20. mallon de agaqoV wn hlqon eiV swma amianton

21. gnouV de oti ouk allwV esomai egkrathV ean mh o qeoV dw kai touto d' hn fronhsewV to eidenai tinoV h cariV enetucon tw kuriw kai edehqhn autou kai eipon ex olhV thV kardiaV mou

“Nas tentações, combata com coragem! Nas quedas, humilhe-se mas não desanime!” São Padre Pio de Pietrelcina