1. Ondje se sluèajno našao opak èovjek po imenu Šeba, Bikrijev sin, Benjaminovac. On zatrubi u rog i viknu: "Mi nemamo udjela na Davidu ni baštine na Jišajevu sinu! Svaki svome šatoru, Izraele!"

2. Tako svi Izraelci ostaviše Davida i poðoše za Bikrijevim sinom Šebom; a Judejci prionuše uza svoga kralja i otpratiše ga od Jordana do Jeruzalema.

3. Kad se David vratio u svoju palaèu u Jeruzalem, uze deset inoèa koje je bio ostavio da èuvaju palaèu i stavi ih da budu èuvane. Brinuo im se za uzdržavanje, ali nije više išao k njima. Tako su one živjele zatvorene do svoje smrti, kao udovice živoga muža.

4. Potom kralj zapovjedi Amasi: "Sazovi mi Judejce do tri dana, a i ti da budeš ovdje!"

5. Amasa ode da sazove Judejce, ali se zadrža preko vremena koje mu bijaše odredio kralj.

6. Tada David reèe Abišaju: "Sad æe nam Bikrijev sin Šeba biti opasniji nego Abšalom. Zato uzmi ljude svoga gospodara i poði za njim u potjeru da se ne domogne tvrdih gradova i ne izmakne nam iz oèiju!"

7. Za Abišajem krenu na put Joab, Kereæani, Peleæani i svi junaci; oni iziðu iz Jeruzalema u potjeru za Bikrijevim sinom Šebom.

8. Kad su bili kod velikoga kamena što je kod Gibeona, doðe Amasa prema njima. Joab imaše na sebi ratnu haljinu, a preko nje imaše pripasan maè uz bedro, u koricama; ali mu se maè iskliznu i pade.

9. Joab pozdravi Amasu: "Jesi li mi dobro, brate?" I desnom rukom uhvati za bradu Amasu da ga poljubi.

10. Amasa se nije obazirao na maè koji bijaše Joabu u ruci, i on ga udari njim u trbuh i prosu mu utrobu na zemlju. Nije morao ponoviti udarac i Amasa umrije. Joab sa svojim bratom Abišajem nastavi potjeru za Bikrijevim sinom Šebom.

11. Jedan od Joabovih momaka osta na straži kod Amase i tu je vikao: "Kome je mio Joab i tko je za Davida neka slijedi Joaba!"

12. A Amasa ležao u krvi nasred puta. Videæi onaj èovjek gdje se ustavlja sav narod, odvuèe Amasu s puta u polje i baci preko njega kabanicu jer je vidio gdje se zaustavlja svatko tko naiðe blizu njega.

13. Kad je Amasa bio uklonjen s puta, svi ljudi poðoše za Joabom da gone Bikrijeva sina Šebu.

14. Šeba je prošao kroza sva izraelska plemena sve do Abel Bet Maake i svi Bikrani s njim. Skupiše se oni i poðoše za njim.

15. Joab doðe i opsjede ga u Abel Bet Maaki. Dade nasuti nasip oko grada. Sva vojska koja bijaše s Joabom navali potkopavati zid da ga obori.

16. Tada se jedna mudra žena uspe na zid i povika iz grada: "Èujte! Èujte! Recite Joabu: 'Priði ovamo, da govorim s tobom!'"

17. Kad je prišao, upita žena: "Jesi li ti Joab?" On odgovori: "Jesam." A ona æe: "Poslušaj rijeè sluškinje svoje!" On odgovori: "Slušam."

18. Žena nastavi: "Nekoæ se govorilo ovako: 'Treba pitati u Abelu i u Danu

19. je li svršeno s onim što su utvrdili vjernici u Izraelu.' Ti bi htio uništiti jedan grad, i to jedan od matiènih gradova u Izraelu. Zašto zatireš baštinu Jahvinu?"

20. Joab odgovori ovako: "Daleko, daleko bilo to od mene! Ne želim ni zatirati ni razarati.

21. Ne radi se o tome, nego je jedan èovjek iz Efrajimove gore, po imenu Šeba, Bikrijev sin, podigao ruku na kralja, na Davida. Predajte samo njega, pa æu otiæi od grada!" Žena odgovori Joabu: "Dobro. Odmah æe ti njegovu glavu baciti preko zida!"

22. Žena se vrati u grad i progovori svemu narodu kako joj je govorila njezina mudrost. I odsjekoše glavu Bikrijevu sinu Šebi i baciše je Joabu. A on zapovjedi da zatrube u rog te se raziðoše od grada, svaki u svoj kraj. A Joab se vrati kralju u Jeruzalem.

23. Joab je bio zapovjednik nad svom vojskom. Jojadin sin Benaja bio je zapovjednik nad Kereæanima i Peleæanima.

24. Adoram je bio nadglednik nad radovima. Ahiludov sin Jošafat bio je peèatnik.

25. Seraja je bio državni pisar. Sadok i Ebjatar bijahu sveæenici.

26. Uz to je Jairanin Ira bio zamjenik Davidov.

“Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora.” São Padre Pio de Pietrelcina