1. Kad opazi Bileam da je Jahvi drago što on blagoslivlja Izraela, ne htjede više ni iæi kao prije u potragu za znamenjima, nego se licem okrenu prema pustari.

2. Bileam podiže oèi i vidje Izraela utaborena po njegovim plemenima. Na nj siðe Duh Božji

3. i on poèe svoju pjesmu te reèe: "Proroèanstvo Bileama, sina Beorova, proroèanstvo èovjeka pronicava pogleda,

4. proroèanstvo onoga koji rijeèi Božje sluša, koji vidi viðenja Svesilnoga, koji pada i oèi mu se otvaraju.

5. Kako su lijepi ti šatori, Jakove, i stanovi tvoji, Izraele!

6. Kao dolovi što se steru, kao vrtovi uz obalu rijeke, kao aloje što ih Jahve posadi, kao cedri pokraj voda!

7. Iz potomstva junak mu izlazi, nad mnogim on vlada narodima. Kralj æe njegov nadvisit' Agaga, uzdiže se kraljevstvo njegovo.

8. Iz Egipta Bog ga izveo, on je njemu k'o rozi bivola. On proždire narode dušmanske, on njihove kosti drobi.

9. Skupio se, polegao poput lava, poput lavice: tko ga podiæi smije? Blagoslovljen bio tko te blagoslivlje, proklet da je tko tebe proklinje!"

10. I usplamtje srdžbom Balak na Bileama i udari rukom o ruku. "Pozvao sam te da prokuneš moje neprijatelje", reèe Balak Bileamu, "a kad tamo, ti ih blagoslovi evo triput!

11. Nosi se odmah u svoj kraj. Bio sam rekao: dostojno æu te poèastiti! A eto, Jahve te liši èasti."

12. Nato Bileam odgovori Balaku: "Zar nisam rekao i tvojim glasnicima koje si k meni poslao:

13. 'Da mi Balak dadne svoju kuæu punu srebra i zlata, ne bih mogao prestupiti zapovijed Jahvinu i po svojoj volji èiniti bilo dobro, bilo zlo; ono što kaže Jahve, to æu i ja reæi.'

14. A sada, kad, evo, odlazim k svome narodu, hajde da ti objavim što æe ovaj narod uèiniti tvome narodu u buduænosti!"

15. I poèe svoju pjesmu i reèe: "Proroèanstvo Bileama, sina Beorova, proroèanstvo èovjeka pronicava pogleda,

16. proroèanstvo onoga koji rijeèi Božje sluša, koji poznaje mudrost Svevišnjega, koji vidi viðenja Svesilnoga, koji pada i oèi mu se otvaraju.

17. Vidim ga, ali ne sada: motrim ga, al' ne iz blizine: od Jakova zvijezda izlazi, od Izraela žezlo se diže. On Moabu razbija bokove i svu djecu Šetovu zatire!

18. Edom æe njegovim postati posjedom, a Seir zemljom osvojenom. Razvija snagu svoju Izrael,

19. Jakov vlada nad neprijateljima i uništava preživjele iz Ira."

20. Bileam se zagleda u Amaleka te poèe svoju pjesmu i reèe: "Amalek je prvenac meðu narodima, ali vjeèna propast njegov je svršetak."

21. Onda se zagleda u Kenijce te poèe svoju pjesmu i reèe: "Tvrd je stan tvoj, Kajine, na timoru ti gnijezdo savijeno!

22. Al' gnijezdo pripada Beoru; dokle æeš Ašuru robovati?"

23. Opet poèe svoju pjesmu i reèe: "Narodi pomorski sabiru se sa sjevera,

24. a brodovlje od strane Kitima. Podjarmljuju Ašur, podjarmljuju Heber, pa i njega æe propast stiæi vjeèita."

25. Potom ustade Bileam te se uputi natrag u svoj kraj. A i Balak ode svojim putem.

“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina