Trouvé 2916 Résultats pour: Auton

 • kai egeneto meta ta rhmata tauta o qeoV epeirazen ton abraam kai eipen proV auton abraam abraam o de eipen idou egw (Gênesis 22, 1)

 • kai eipen labe ton uion sou ton agaphton on hgaphsaV ton isaak kai poreuqhti eiV thn ghn thn uyhlhn kai anenegkon auton ekei eiV olokarpwsin ef' en twn orewn wn an soi eipw (Gênesis 22, 2)

 • hlqon epi ton topon on eipen autw o qeoV kai wkodomhsen ekei abraam qusiasthrion kai epeqhken ta xula kai sumpodisaV isaak ton uion autou epeqhken auton epi to qusiasthrion epanw twn xulwn (Gênesis 22, 9)

 • kai ekalesen auton aggeloV kuriou ek tou ouranou kai eipen autw abraam abraam o de eipen idou egw (Gênesis 22, 11)

 • kai anableyaV abraam toiV ofqalmoiV autou eiden kai idou krioV eiV katecomenoV en futw sabek twn keratwn kai eporeuqh abraam kai elaben ton krion kai anhnegken auton eiV olokarpwsin anti isaak tou uiou autou (Gênesis 22, 13)

 • eipen de proV auton o paiV mhpote ou bouletai h gunh poreuqhnai met' emou opisw eiV thn ghn tauthn apostreyw ton uion sou eiV thn ghn oqen exhlqeV ekeiqen (Gênesis 24, 5)

 • eipen de proV auton abraam prosece seautw mh apostreyhV ton uion mou ekei (Gênesis 24, 6)

 • kai egeneto pro tou suntelesai auton lalounta en th dianoia kai idou rebekka exeporeueto h tecqeisa baqouhl uiw melcaV thV gunaikoV nacwr adelfou de abraam ecousa thn udrian epi twn wmwn authV (Gênesis 24, 15)

 • h de eipen pie kurie kai espeusen kai kaqeilen thn udrian epi ton braciona authV kai epotisen auton (Gênesis 24, 18)

 • kai eteken sarra h gunh tou kuriou mou uion ena tw kuriw mou meta to ghrasai auton kai edwken autw osa hn autw (Gênesis 24, 36)

 • kai eqayan auton isaak kai ismahl oi uioi autou eiV to sphlaion to diploun eiV ton agron efrwn tou saar tou cettaiou o estin apenanti mambrh (Gênesis 25, 9)

 • ephrwthsan de oi andreV tou topou peri rebekkaV thV gunaikoV autou kai eipen adelfh mou estin efobhqh gar eipein oti gunh mou estin mhpote apokteinwsin auton oi andreV tou topou peri rebekkaV oti wraia th oyei hn (Gênesis 26, 7)


“A prática das bem-aventuranças não requer atos de heroísmo, mas a aceitação simples e humilde das várias provações pelas quais a pessoa passa.” São Padre Pio de Pietrelcina