Trouvé 14 Résultats pour: Esalpisen

 • kai egeneto hnika hlqen kai esalpisen keratinh en orei efraim kai katebhsan sun autw oi uioi israhl kai autoV emprosqen autwn (Juízes 3, 27)

 • kai pneuma qeou enedusen ton gedewn kai esalpisen en keratinh kai ebohsen abiezer opisw autou (Juízes 6, 34)

 • kai esalpisen iwab th salpiggi kai apesthsan paV o laoV kai ou katediwxan opisw tou israhl kai ou proseqento eti tou polemein (II Samuel 2, 28)

 • kai esalpisen iwab en keratinh kai apestreyen o laoV tou mh diwkein opisw israhl oti efeideto iwab tou laou (II Samuel 18, 16)

 • kai ekei epikaloumenoV uioV paranomoV kai onoma autw sabee uioV bocori anhr o iemeni kai esalpisen en th keratinh kai eipen ouk estin hmin meriV en dauid oude klhronomia hmin en tw uiw iessai anhr eiV ta skhnwmata sou israhl (II Samuel 20, 1)

 • kai eishlqen h gunh proV panta ton laon kai elalhsen proV pasan thn polin en th sofia authV kai afeilen thn kefalhn sabee uiou bocori kai ebalen proV iwab kai esalpisen en keratinh kai diesparhsan apo thV polewV anhr eiV ta skhnwmata autou kai iwab apestreyen eiV ierousalhm proV ton basilea (II Samuel 20, 22)

 • kai elaben sadwk o iereuV to keraV tou elaiou ek thV skhnhV kai ecrisen ton salwmwn kai esalpisen th keratinh kai eipen paV o laoV zhtw o basileuV salwmwn (I Reis 1, 39)

 • kai o prwtoV aggeloV esalpisen kai egeneto calaza kai pur memigmena aimati kai eblhqh eiV thn ghn kai to triton twn dendrwn katekah kai paV cortoV clwroV katekah (Apocalipse 8, 7)

 • kai o deuteroV aggeloV esalpisen kai wV oroV mega puri kaiomenon eblhqh eiV thn qalassan kai egeneto to triton thV qalasshV aima (Apocalipse 8, 8)

 • kai o tritoV aggeloV esalpisen kai epesen ek tou ouranou asthr megaV kaiomenoV wV lampaV kai epesen epi to triton twn potamwn kai epi taV phgaV udatwn (Apocalipse 8, 10)

 • kai o tetartoV aggeloV esalpisen kai eplhgh to triton tou hliou kai to triton thV selhnhV kai to triton twn asterwn ina skotisqh to triton autwn kai h hmera mh fainh to triton authV kai h nux omoiwV (Apocalipse 8, 12)

 • kai o pemptoV aggeloV esalpisen kai eidon astera ek tou ouranou peptwkota eiV thn ghn kai edoqh autw h kleiV tou freatoV thV abussou (Apocalipse 9, 1)


“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina