Trouvé 31 Résultats pour: Ioudiq

 • kai hkousen en ekeinaiV taiV hmeraiV ioudiq qugathr merari uiou wx uiou iwshf uiou ozihl uiou elkia uiou ananiou uiou gedewn uiou rafain uiou acitwb uiou hliou uiou celkiou uiou eliab uiou naqanahl uiou salamihl uiou sarasadai uiou israhl (Judite 8, 1)

 • kai hn ioudiq en tw oikw authV chreuousa eth tria kai mhnaV tessaraV (Judite 8, 4)

 • kai hkousen ta rhmata tou laou ta ponhra epi ton arconta oti wligoyuchsan en th spanei twn udatwn kai hkousen pantaV touV logouV ioudiq ouV elalhsen proV autouV oziaV wV wmosen autoiV paradwsein thn polin meta hmeraV pente toiV assurioiV (Judite 8, 9)

 • kai eipen proV autouV ioudiq akousate mou kai poihsw pragma o afixetai eiV geneaV genewn uioiV tou genouV hmwn (Judite 8, 32)

 • ioudiq de epesen epi proswpon kai epeqeto spodon epi thn kefalhn authV kai egumnwsen on enededukei sakkon kai hn arti prosferomenon en ierousalhm eiV ton oikon tou qeou to qumiama thV esperaV ekeinhV kai ebohsen fwnh megalh ioudiq proV kurion kai eipen (Judite 9, 1)

 • kai epoihsan outwV kai exhlqen ioudiq auth kai h paidiskh authV met' authV apeskopeuon de authn oi andreV thV polewV ewV ou katebh to oroV ewV dihlqen ton aulwna kai ouketi eqewroun authn (Judite 10, 10)

 • wV de hlqen kata proswpon autou ioudiq kai twn qerapontwn autou eqaumasan panteV epi tw kallei tou proswpou authV kai pesousa epi proswpon prosekunhsen autw kai hgeiran authn oi douloi autou (Judite 10, 23)

 • kai eipen proV auton ioudiq dexai ta rhmata thV doulhV sou kai lalhsatw h paidiskh sou kata proswpon sou kai ouk anaggelw yeudoV tw kuriw mou en th nukti tauth (Judite 11, 5)

 • kai eipen ioudiq ou fagomai ex autwn ina mh genhtai skandalon all' ek twn hkolouqhkotwn moi corhghqhsetai (Judite 12, 2)

 • kai eipen ioudiq proV auton zh h yuch sou kurie mou oti ou dapanhsei h doulh sou ta onta met' emou ewV an poihsh kurioV en ceiri mou a ebouleusato (Judite 12, 4)

 • kai eipen proV auton ioudiq kai tiV eimi egw anterousa tw kuriw mou oti pan o estai en toiV ofqalmoiV autou areston speusasa poihsw kai estai touto moi agalliama ewV hmeraV qanatou mou (Judite 12, 14)

 • kai eiselqousa anepesen ioudiq kai exesth h kardia olofernou ep' authn kai esaleuqh h yuch autou kai hn katepiqumoV sfodra tou suggenesqai met' authV kai ethrei kairon tou apathsai authn af' hV hmeraV eiden authn (Judite 12, 16)


“A ingenuidade e’ uma virtude, mas apenas ate certo ponto; ela deve sempre ser acompanhada da prudência. A astúcia e a safadeza, por outro lado, são diabólicas e podem causar muito mal.” São Padre Pio de Pietrelcina