Trouvé 8 Résultats pour: adad

  • apeqanen de asom kai ebasileusen ant' autou adad uioV barad o ekkoyaV madiam en tw pediw mwab kai onoma th polei autou geqqaim (Gênesis 36, 35)

  • apeqanen de adad kai ebasileusen ant' autou samala ek masekkaV (Gênesis 36, 36)

  • kai apeqanen asom kai ebasileusen ant' autou adad uioV barad o pataxaV madiam en tw pediw mwab kai onoma th polei autou geqqaim (I Crônicas 1, 46)

  • kai apeqanen adad kai ebasileusen ant' autou samaa ek masekkaV (I Crônicas 1, 47)

  • kai apeqanen balaennwn uioV acobwr kai ebasileusen ant' autou adad uioV barad kai onoma th polei autou fogwr (I Crônicas 1, 50)

  • kai apeqanen adad kai hsan hgemoneV edwm hgemwn qamana hgemwn gwla hgemwn ieqet (I Crônicas 1, 51)

  • kai en tw akousai touV logouV toutouV kai thn profhteian adad tou profhtou kai katiscusen kai exebalen ta bdelugmata apo pashV thV ghV iouda kai beniamin kai apo twn polewn wn katescen en orei efraim kai enekainisen to qusiasthrion kuriou o hn emprosqen tou naou kuriou (II Crônicas 15, 8)

  • kai eteleuthsen iwb presbuteroV kai plhrhV hmerwn [17a] gegraptai de auton palin anasthsesqai meq' wn o kurioV anisthsin [17b] outoV ermhneuetai ek thV suriakhV biblou en men gh katoikwn th ausitidi epi toiV orioiV thV idoumaiaV kai arabiaV prouphrcen de autw onoma iwbab [17c] labwn de gunaika arabissan genna uion w onoma ennwn hn de autoV patroV men zare twn hsau uiwn uioV mhtroV de bosorraV wste einai auton pempton apo abraam [17d] kai outoi oi basileiV oi basileusanteV en edwm hV kai autoV hrxen cwraV prwtoV balak o tou bewr kai onoma th polei autou dennaba meta de balak iwbab o kaloumenoV iwb meta de touton asom o uparcwn hgemwn ek thV qaimanitidoV cwraV meta de touton adad uioV barad o ekkoyaV madiam en tw pediw mwab kai onoma th polei autou geqqaim [17e] oi de elqonteV proV auton filoi elifaV twn hsau uiwn qaimanwn basileuV baldad o saucaiwn turannoV swfar o minaiwn basileuV . (Jó 42, 17)


“Esforce-se, mesmo se for um pouco, mas sempre…” São Padre Pio de Pietrelcina