Trouvé 938 Résultats pour: egeneto

 • kai uywqh o anqrwpoV kai probainwn meizwn egineto ewV ou megaV egeneto sfodra (Gênesis 26, 13)

 • egeneto de autw kthnh probatwn kai kthnh bown kai gewrgia polla ezhlwsan de auton oi fulistiim (Gênesis 26, 14)

 • egeneto de en th hmera ekeinh kai paragenomenoi oi paideV isaak aphggeilan autw peri tou freatoV ou wruxan kai eipan ouc euromen udwr (Gênesis 26, 32)

 • egeneto de meta to ghrasai isaak kai hmblunqhsan oi ofqalmoi autou tou oran kai ekalesen hsau ton uion autou ton presbuteron kai eipen autw uie mou kai eipen idou egw (Gênesis 27, 1)

 • kai egeneto meta to pausasqai isaak eulogounta iakwb ton uion autou kai egeneto wV exhlqen iakwb apo proswpou isaak tou patroV autou kai hsau o adelfoV autou hlqen apo thV qhraV (Gênesis 27, 30)

 • egeneto de hnika hkousen hsau ta rhmata isaak tou patroV autou anebohsen fwnhn megalhn kai pikran sfodra kai eipen euloghson dh kame pater (Gênesis 27, 34)

 • egeneto de wV eiden iakwb thn rachl qugatera laban adelfou thV mhtroV autou kai ta probata laban adelfou thV mhtroV autou kai proselqwn iakwb apekulisen ton liqon apo tou stomatoV tou freatoV kai epotisen ta probata laban tou adelfou thV mhtroV autou (Gênesis 29, 10)

 • egeneto de wV hkousen laban to onoma iakwb tou uiou thV adelfhV autou edramen eiV sunanthsin autw kai perilabwn auton efilhsen kai eishgagen auton eiV ton oikon autou kai dihghsato tw laban pantaV touV logouV toutouV (Gênesis 29, 13)

 • kai egeneto espera kai labwn laban leian thn qugatera autou eishgagen authn proV iakwb kai eishlqen proV authn iakwb (Gênesis 29, 23)

 • egeneto de prwi kai idou hn leia eipen de iakwb tw laban ti touto epoihsaV moi ou peri rachl edouleusa para soi kai ina ti parelogisw me (Gênesis 29, 25)

 • egeneto de wV eteken rachl ton iwshf eipen iakwb tw laban aposteilon me ina apelqw eiV ton topon mou kai eiV thn ghn mou (Gênesis 30, 25)

 • egeneto de en tw kairw w enekisshsen ta probata en gastri lambanonta eqhken iakwb taV rabdouV enantion twn probatwn en taiV lhnoiV tou egkisshsai auta kata taV rabdouV (Gênesis 30, 41)


“Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo o mérito.” São Padre Pio de Pietrelcina