Trouvé 17 Résultats pour: eklektwn

 • kai paregenonto ex enantiaV thV gabaa deka ciliadeV andrwn eklektwn ek pantoV israhl kai o polemoV ebarunqh kai autoi ouk egnwsan oti afhptai autwn h kakia (Juízes 20, 34)

 • kai ek thV masbak ek twn eklektwn polewn tou adraazar elaben o basileuV dauid calkon polun sfodra en autw epoihsen salwmwn thn qalassan thn calkhn kai touV stulouV kai touV louthraV kai panta ta skeuh (II Samuel 8, 8)

 • kai eneteilato o basileuV salwmwn tw banaia uiw iwdae kai exhlqen kai aneilen auton kai apeqanen [46a] kai hn o basileuV salwmwn fronimoV sfodra kai sofoV kai iouda kai israhl polloi sfodra wV h ammoV h epi thV qalasshV eiV plhqoV esqionteV kai pinonteV kai caironteV [46b] kai salwmwn hn arcwn en pasaiV taiV basileiaiV kai hsan prosferonteV dwra kai edouleuon tw salwmwn pasaV taV hmeraV thV zwhV autou [46c] kai salwmwn hrxato dianoigein ta dunasteumata tou libanou [46d] kai autoV wkodomhsen thn qermai en th erhmw [46e] kai touto to ariston tw salwmwn triakonta koroi semidalewV kai exhkonta koroi aleurou kekopanismenou deka moscoi eklektoi kai eikosi boeV nomadeV kai ekaton probata ektoV elafwn kai dorkadwn kai orniqwn eklektwn nomadwn [46f] oti hn arcwn en panti peran tou potamou apo rafi ewV gazhV en pasin toiV basileusin peran tou potamou [46g] kai hn autw eirhnh ek pantwn twn merwn autou kukloqen kai katwkei iouda kai israhl pepoiqoteV ekastoV upo thn ampelon autou kai upo thn sukhn autou esqionteV kai pinonteV apo dan kai ewV bhrsabee pasaV taV hmeraV salwmwn [46h] kai outoi oi arconteV tou salwmwn azarion uioV sadwk tou ierewV kai orniou uioV naqan arcwn twn efesthkotwn kai edram epi ton oikon autou kai souba grammateuV kai basa uioV aciqalam anamimnhskwn kai abi uioV iwab arcistrathgoV kai acire uioV edrai epi taV arseiV kai banaia uioV iwdae epi thV aularciaV kai epi tou plinqeiou kai zacour uioV naqan o sumbouloV [46i] kai hsan tw salwmwn tessarakonta ciliadeV tokadeV ippoi eiV armata kai dwdeka ciliadeV ippewn [46k] kai hn arcwn en pasin toiV basileusin apo tou potamou kai ewV ghV allofulwn kai ewV oriwn aiguptou [46l] salwmwn uioV dauid ebasileusen epi israhl kai iouda en ierousalhm (I Reis 2, 46)

 • kai deka moscoi eklektoi kai eikosi boeV nomadeV kai ekaton probata ektoV elafwn kai dorkadwn kai orniqwn eklektwn siteuta (I Reis 5, 3)

 • kai ek thV metabhcaV kai ek twn eklektwn polewn twn adraazar elaben dauid calkon polun sfodra ex autou epoihsen salwmwn thn qalassan thn calkhn kai touV stulouV kai ta skeuh ta calka (I Crônicas 18, 8)

 • tou idein en th crhstothti twn eklektwn sou tou eufranqhnai en th eufrosunh tou eqnouV sou tou epaineisqai meta thV klhronomiaV sou (Salmos 105, 5)

 • mh ekklinhV thn kardian mou eiV logouV ponhriaV tou profasizesqai profaseiV en amartiaiV sun anqrwpoiV ergazomenoiV anomian kai ou mh sunduasw meta twn eklektwn autwn (Salmos 140, 4)

 • ceir eklektwn krathsei eucerwV dolioi de esontai eiV pronomhn (Provérbios 12, 24)

 • krataioV en polemw ihsouV nauh kai diadocoV mwush en profhteiaiV oV egeneto kata to onoma autou megaV epi swthria eklektwn autou ekdikhsai epegeiromenouV ecqrouV opwV kataklhronomhsh ton israhl (Eclesiástico 46, 1)

 • kai exeleusetai h diametrhsiV authV apenanti autwn ewV bounwn garhb kai perikuklwqhsetai kuklw ex eklektwn liqwn (Jeremias 38, 39)

 • kai exhlqen pur ek rabdou eklektwn authV kai katefagen authn kai ouk hn en auth rabdoV iscuoV fulh eiV parabolhn qrhnou estin kai estai eiV qrhnon (Ezequiel 19, 14)

 • daidan emporoi sou meta kthnwn eklektwn eiV armata (Ezequiel 27, 20)


“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina