Trouvé 248 Résultats pour: faraw

  • uie anqrwpou labe qrhnon epi faraw basilea aiguptou kai ereiV autw leonti eqnwn wmoiwqhV kai su wV drakwn o en th qalassh kai ekeratizeV toiV potamoiV sou kai etarasseV udwr toiV posin sou kai katepateiV touV potamouV sou (Ezequiel 32, 2)

  • ekeinouV oyetai basileuV faraw kai paraklhqhsetai epi pasan thn iscun autwn legei kurioV kurioV (Ezequiel 32, 31)

  • oti dedwka ton fobon autou epi ghV zwhV kai koimhqhsetai en mesw aperitmhtwn meta traumatiwn macairaV faraw kai pan to plhqoV autou legei kurioV kurioV (Ezequiel 32, 32)

  • kai exeileto auton ek paswn twn qliyewn autou kai edwken autw carin kai sofian enantion faraw basilewV aiguptou kai katesthsen auton hgoumenon ep aigupton kai olon ton oikon autou (Atos dos Apóstolos 7, 10)

  • kai en tw deuterw anegnwrisqh iwshf toiV adelfoiV autou kai faneron egeneto tw faraw to genoV tou iwshf (Atos dos Apóstolos 7, 13)

  • ekteqenta de auton aneileto auton h qugathr faraw kai aneqreyato auton eauth eiV uion (Atos dos Apóstolos 7, 21)

  • legei gar h grafh tw faraw oti eiV auto touto exhgeira se opwV endeixwmai en soi thn dunamin mou kai opwV diaggelh to onoma mou en pash th gh (Romanos 9, 17)

  • pistei mwshV megaV genomenoV hrnhsato legesqai uioV qugatroV faraw (Hebreus 11, 24)


“Seria mais fácil a Terra existir sem o sol do que sem a santa Missa!” São Padre Pio de Pietrelcina