Trouvé 1602 Résultats pour: kata

 • wste kai oi pasconteV kata to qelhma tou qeou wV pistw ktisth paratiqesqwsan taV yucaV eautwn en agaqopoiia (I São Pedro 4, 19)

 • touto prwton ginwskonteV oti eleusontai ep escatou twn hmerwn empaiktai kata taV idiaV autwn epiqumiaV poreuomenoi (II São Pedro 3, 3)

 • kainouV de ouranouV kai ghn kainhn kata to epaggelma autou prosdokwmen en oiV dikaiosunh katoikei (II São Pedro 3, 13)

 • kai thn tou kuriou hmwn makroqumian swthrian hgeisqe kaqwV kai o agaphtoV hmwn adelfoV pauloV kata thn autw doqeisan sofian egrayen umin (II São Pedro 3, 15)

 • kai auth estin h parrhsia hn ecomen proV auton oti ean ti aitwmeqa kata to qelhma autou akouei hmwn (I São João 5, 14)

 • kai auth estin h agaph ina peripatwmen kata taV entolaV autou auth estin h entolh kaqwV hkousate ap archV ina en auth peripathte (II São João 1, 6)

 • poihsai krisin kata pantwn kai exelegxai pantaV touV asebeiV autwn peri pantwn twn ergwn asebeiaV autwn wn hsebhsan kai peri pantwn twn sklhrwn wn elalhsan kat autou amartwloi asebeiV (São Judas 1, 15)

 • outoi eisin goggustai memyimoiroi kata taV epiqumiaV autwn poreuomenoi kai to stoma autwn lalei uperogka qaumazonteV proswpa wfeleiaV carin (São Judas 1, 16)

 • oti elegon umin oti en escatw cronw esontai empaiktai kata taV eautwn epiqumiaV poreuomenoi twn asebeiwn (São Judas 1, 18)

 • all ecw kata sou oti thn agaphn sou thn prwthn afhkaV (Apocalipse 2, 4)

 • all ecw kata sou oliga oti eceiV ekei kratountaV thn didachn balaam oV edidasken en tw balak balein skandalon enwpion twn uiwn israhl fagein eidwloquta kai porneusai (Apocalipse 2, 14)

 • all ecw kata sou oliga oti eaV thn gunaika iezabhl thn legousan eauthn profhtin didaskein kai planasqai emouV doulouV porneusai kai eidwloquta fagein (Apocalipse 2, 20)


O maldito “eu” o mantém apegado à Terra e o impede de voar para Jesus. São Padre Pio de Pietrelcina