Trouvé 66 Résultats pour: pistin

 • kai kurioV epistreyei ekastw taV dikaiosunaV autou kai thn pistin autou wV paredwken se kurioV shmeron eiV ceiraV mou kai ouk hqelhsa epenegkein ceira mou epi criston kuriou (I Samuel 26, 23)

 • kai en pasi toutoiV hmeiV diatiqemeqa pistin kai grafomen kai episfragizousin panteV arconteV hmwn leuitai hmwn iereiV hmwn (Neemias 20, 1)

 • kai nun emmeinate eti tou sunthrhsai proV hmaV pistin kai antapodwsomen umin agaqa anq' wn poieite meq' hmwn (I Macabeus 10, 27)

 • kai katastaqhsetai ex autwn en toiV ocurwmasin tou basilewV toiV megaloiV kai ek toutwn katastaqhsontai epi creiwn thV basileiaV twn ouswn eiV pistin kai oi ep' autwn kai oi arconteV estwsan ex autwn kai poreuesqwsan toiV nomoiV autwn kaqa kai prosetaxen o basileuV en gh iouda (I Macabeus 10, 37)

 • kai eiden o laoV thn pistin tou simwnoV kai thn doxan hn ebouleusato poihsai tw eqnei autou kai eqento auton hgoumenon autwn kai arcierea dia to auton pepoihkenai panta tauta kai thn dikaiosunhn kai thn pistin hn sunethrhsen tw eqnei autou kai exezhthsen panti tropw uywsai ton laon autou (I Macabeus 14, 35)

 • epideiknumenhn pistin apaggellei dikaioV o de martuV twn adikwn dolioV (Provérbios 12, 17)

 • planwmenoi tektainousi kaka eleon de kai alhqeian tektainousin agaqoi ouk epistantai eleon kai pistin tektoneV kakwn elehmosunai de kai pisteiV para tektosin agaqoiV (Provérbios 14, 22)

 • ean qelhV sunthrhseiV entolaV kai pistin poihsai eudokiaV (Eclesiástico 15, 15)

 • pistin kthsai en ptwceia meta tou plhsion ina en toiV agaqoiV autou omou plhsqhV en kairw qliyewV diamene autw ina en th klhronomia autou sugklhronomhshV (Eclesiástico 22, 23)

 • o apokaluptwn musthria apwlesen pistin kai ou mh eurh filon proV thn yuchn autou (Eclesiástico 27, 16)

 • o sofoV en tw law autou klhronomhsei pistin kai to onoma autou zhsetai eiV ton aiwna (Eclesiástico 37, 26)

 • peridramete en taiV odoiV ierousalhm kai idete kai gnwte kai zhthsate en taiV plateiaiV authV ean eurhte andra ei estin poiwn krima kai zhtwn pistin kai ilewV esomai autoiV legei kurioV (Jeremias 5, 1)


“Jesus está com você, e o Cireneu não deixa de ajudar-te a subir o Calvário.” São Padre Pio de Pietrelcina