Trouvé 1709 Résultats pour: qeoV

 • dio kai o qeoV auton uperuywsen kai ecarisato autw onoma to uper pan onoma (Filipenses 2, 9)

 • o qeoV gar estin o energwn en umin kai to qelein kai to energein uper thV eudokiaV (Filipenses 2, 13)

 • kai gar hsqenhsen paraplhsion qanatw all o qeoV auton hlehsen ouk auton de monon alla kai eme ina mh luphn epi luph scw (Filipenses 2, 27)

 • osoi oun teleioi touto fronwmen kai ei ti eterwV froneite kai touto o qeoV umin apokaluyei (Filipenses 3, 15)

 • wn to teloV apwleia wn o qeoV h koilia kai h doxa en th aiscunh autwn oi ta epigeia fronounteV (Filipenses 3, 19)

 • a kai emaqete kai parelabete kai hkousate kai eidete en emoi tauta prassete kai o qeoV thV eirhnhV estai meq umwn (Filipenses 4, 9)

 • o de qeoV mou plhrwsei pasan creian umwn kata ton plouton autou en doxh en cristw ihsou (Filipenses 4, 19)

 • oiV hqelhsen o qeoV gnwrisai tiV o ploutoV thV doxhV tou musthriou toutou en toiV eqnesin oV estin cristoV en umin h elpiV thV doxhV (Colossenses 1, 27)

 • proseucomenoi ama kai peri hmwn ina o qeoV anoixh hmin quran tou logou lalhsai to musthrion tou cristou di o kai dedemai (Colossenses 4, 3)

 • oute gar pote en logw kolakeiaV egenhqhmen kaqwV oidate oute en profasei pleonexiaV qeoV martuV (I Tessalonicenses 2, 5)

 • umeiV martureV kai o qeoV wV osiwV kai dikaiwV kai amemptwV umin toiV pisteuousin egenhqhmen (I Tessalonicenses 2, 10)

 • autoV de o qeoV kai pathr hmwn kai o kurioV hmwn ihsouV cristoV kateuqunai thn odon hmwn proV umaV (I Tessalonicenses 3, 11)


“A sua casa deve ser uma escada para o Céu”. São Padre Pio de Pietrelcina