Trouvé 1709 Résultats pour: qeoV

 • ou gar ekalesen hmaV o qeoV epi akaqarsia all en agiasmw (I Tessalonicenses 4, 7)

 • ei gar pisteuomen oti ihsouV apeqanen kai anesth outwV kai o qeoV touV koimhqentaV dia tou ihsou axei sun autw (I Tessalonicenses 4, 14)

 • oti ouk eqeto hmaV o qeoV eiV orghn all eiV peripoihsin swthriaV dia tou kuriou hmwn ihsou cristou (I Tessalonicenses 5, 9)

 • autoV de o qeoV thV eirhnhV agiasai umaV oloteleiV kai oloklhron umwn to pneuma kai h yuch kai to swma amemptwV en th parousia tou kuriou hmwn ihsou cristou thrhqeih (I Tessalonicenses 5, 23)

 • eiV o kai proseucomeqa pantote peri umwn ina umaV axiwsh thV klhsewV o qeoV hmwn kai plhrwsh pasan eudokian agaqwsunhV kai ergon pistewV en dunamei (II Tessalonicenses 1, 11)

 • o antikeimenoV kai uperairomenoV epi panta legomenon qeon h sebasma wste auton eiV ton naon tou qeou wV qeon kaqisai apodeiknunta eauton oti estin qeoV (II Tessalonicenses 2, 4)

 • kai dia touto pemyei autoiV o qeoV energeian planhV eiV to pisteusai autouV tw yeudei (II Tessalonicenses 2, 11)

 • hmeiV de ofeilomen eucaristein tw qew pantote peri umwn adelfoi hgaphmenoi upo kuriou oti eileto umaV o qeoV ap archV eiV swthrian en agiasmw pneumatoV kai pistei alhqeiaV (II Tessalonicenses 2, 13)

 • autoV de o kurioV hmwn ihsouV cristoV kai o qeoV kai pathr hmwn o agaphsaV hmaV kai douV paraklhsin aiwnian kai elpida agaqhn en cariti (II Tessalonicenses 2, 16)

 • eiV gar qeoV eiV kai mesithV qeou kai anqrwpwn anqrwpoV cristoV ihsouV (I Timóteo 2, 5)

 • kai omologoumenwV mega estin to thV eusebeiaV musthrion qeoV efanerwqh en sarki edikaiwqh en pneumati wfqh aggeloiV ekhrucqh en eqnesin episteuqh en kosmw anelhfqh en doxh (I Timóteo 3, 16)

 • kwluontwn gamein apecesqai brwmatwn a o qeoV ektisen eiV metalhyin meta eucaristiaV toiV pistoiV kai epegnwkosin thn alhqeian (I Timóteo 4, 3)


“Se tanta atenção é dada aos bens desta Terra, quanto mais se deve dar aos do Céu? Faça, portanto, uma boa leitura espiritual, a santa meditação, o exame de consciência, e fará progresso na perfeição cristã e no amor de Jesus.” São Padre Pio de Pietrelcina