Trouvé 705 Résultats pour: qew

 • kai eipen mwushV alla kai su dwseiV hmin olokautwmata kai qusiaV a poihsomen kuriw tw qew hmwn (Êxodo 10, 25)

 • kai ta kthnh hmwn poreusetai meq' hmwn kai ouc upoleiyomeqa oplhn ap' autwn gar lhmyomeqa latreusai kuriw tw qew hmwn hmeiV de ouk oidamen ti latreuswmen kuriw tw qew hmwn ewV tou elqein hmaV ekei (Êxodo 10, 26)

 • kai ekalesen faraw mwushn kai aarwn nuktoV kai eipen autoiV anasthte kai exelqate ek tou laou mou kai umeiV kai oi uioi israhl badizete kai latreusate kuriw tw qew umwn kaqa legete (Êxodo 12, 31)

 • eiden de israhl thn ceira thn megalhn a epoihsen kurioV toiV aiguptioiV efobhqh de o laoV ton kurion kai episteusan tw qew kai mwush tw qeraponti autou (Êxodo 14, 31)

 • tote hsen mwushV kai oi uioi israhl thn wdhn tauthn tw qew kai eipan legonteV aswmen tw kuriw endoxwV gar dedoxastai ippon kai anabathn erriyen eiV qalassan (Êxodo 15, 1)

 • kai prwi oyesqe thn doxan kuriou en tw eisakousai ton goggusmon umwn epi tw qew hmeiV de ti esmen oti diagogguzete kaq' hmwn (Êxodo 16, 7)

 • kai elaben ioqor o gambroV mwush olokautwmata kai qusiaV tw qew paregeneto de aarwn kai panteV oi presbuteroi israhl sumfagein arton meta tou gambrou mwush enantion tou qeou (Êxodo 18, 12)

 • kai oi iereiV oi eggizonteV kuriw tw qew agiasqhtwsan mhpote apallaxh ap' autwn kurioV (Êxodo 19, 22)

 • th de hmera th ebdomh sabbata kuriw tw qew sou ou poihseiV en auth pan ergon su kai o uioV sou kai h qugathr sou o paiV sou kai h paidiskh sou o bouV sou kai to upozugion sou kai pan kthnoV sou kai o proshlutoV o paroikwn en soi (Êxodo 20, 10)

 • panta osa eirhka proV umaV fulaxasqe kai onoma qewn eterwn ouk anamnhsqhsesqe oude mh akousqh ek tou stomatoV umwn (Êxodo 23, 13)

 • kai latreuseiV kuriw tw qew sou kai euloghsw ton arton sou kai ton oinon sou kai to udwr sou kai apostreyw malakian af' umwn (Êxodo 23, 25)

 • kai exapesteilen touV neaniskouV twn uiwn israhl kai anhnegkan olokautwmata kai equsan qusian swthriou tw qew moscaria (Êxodo 24, 5)


“É necessário manter o coração aberto para o Céu e aguardar, de lá, o celeste orvalho.” São Padre Pio de Pietrelcina