Trouvé 705 Résultats pour: qew

 • touV bwmouV autwn kaqeleite kai taV sthlaV autwn suntriyete kai ta alsh autwn ekkoyete kai ta glupta twn qewn autwn katakausete en puri (Êxodo 34, 13)

 • ou gar mh proskunhshte qew eterw o gar kurioV o qeoV zhlwton onoma qeoV zhlwthV estin (Êxodo 34, 14)

 • mhpote qhV diaqhkhn toiV egkaqhmenoiV proV allofulouV epi thV ghV kai ekporneuswsin opisw twn qewn autwn kai quswsi toiV qeoiV autwn kai kaleswsin se kai faghV twn qumatwn autwn (Êxodo 34, 15)

 • kai labhV twn qugaterwn autwn toiV uioiV sou kai twn qugaterwn sou dwV toiV uioiV autwn kai ekporneuswsin ai qugatereV sou opisw twn qewn autwn kai ekporneuswsin touV uiouV sou opisw twn qewn autwn (Êxodo 34, 16)

 • kai pan dwron qusiaV umwn ali alisqhsetai ou diapausete ala diaqhkhV kuriou apo qusiasmatwn umwn epi pantoV dwrou umwn prosoisete kuriw tw qew umwn alaV (Levítico 2, 13)

 • kai prosoisei apo thV qusiaV tou swthriou karpwma tw qew to stear kai thn osfun amwmon sun taiV yoaiV perielei auto kai to stear thV koiliaV (Levítico 3, 9)

 • agioi esontai tw qew autwn kai ou bebhlwsousin to onoma tou qeou autwn taV gar qusiaV kuriou dwra tou qeou autwn autoi prosferousin kai esontai agioi (Levítico 21, 6)

 • gunaika pornhn kai bebhlwmenhn ou lhmyontai kai gunaika ekbeblhmenhn apo androV authV agioV estin tw kuriw qew autou (Levítico 21, 7)

 • paV w estin en autw mwmoV ek tou spermatoV aarwn tou ierewV ouk eggiei tou prosenegkein taV qusiaV tw qew sou oti mwmoV en autw ta dwra tou qeou ou proseleusetai prosenegkein (Levítico 21, 21)

 • lalhson aarwn kai toiV uioiV autou kai pash sunagwgh israhl kai ereiV proV autouV anqrwpoV anqrwpoV apo twn uiwn israhl h twn uiwn twn proshlutwn twn proskeimenwn proV autouV en israhl oV an prosenegkh ta dwra autou kata pasan omologian autwn h kata pasan airesin autwn osa an prosenegkwsin tw qew eiV olokautwma (Levítico 22, 18)

 • kai arton kai pefrugmena cidra nea ou fagesqe ewV eiV authn thn hmeran tauthn ewV an prosenegkhte umeiV ta dwra tw qew umwn nomimon aiwnion eiV taV geneaV umwn en pash katoikia umwn (Levítico 23, 14)

 • opwV an mnhsqhte kai poihshte pasaV taV entolaV mou kai esesqe agioi tw qew umwn (Números 15, 40)


“Leve Deus aos doente; valera’ mais do que qualquer tratamento!” São Padre Pio de Pietrelcina