Trouvé 705 Résultats pour: qew

 • kai quseiV to pasca kuriw tw qew sou probata kai boaV en tw topw w ean eklexhtai kurioV o qeoV sou auton epiklhqhnai to onoma autou ekei (Deuteronômio 16, 2)

 • ex hmeraV fagh azuma kai th hmera th ebdomh exodion eorth kuriw tw qew sou ou poihseiV en auth pan ergon plhn osa poihqhsetai yuch (Deuteronômio 16, 8)

 • kai poihseiV eorthn ebdomadwn kuriw tw qew sou kaqoti h ceir sou iscuei osa an dw soi kaqoti huloghsen se kurioV o qeoV sou (Deuteronômio 16, 10)

 • epta hmeraV eortaseiV kuriw tw qew sou en tw topw w ean eklexhtai kurioV o qeoV sou autw ean de euloghsh se kurioV o qeoV sou en pasin toiV genhmasin sou kai en panti ergw twn ceirwn sou kai esh eufrainomenoV (Deuteronômio 16, 15)

 • ou quseiV kuriw tw qew sou moscon h probaton en w estin en autw mwmoV pan rhma ponhron oti bdelugma kuriw tw qew sou estin (Deuteronômio 17, 1)

 • estin gar bdelugma kuriw tw qew sou paV poiwn tauta eneken gar twn bdelugmatwn toutwn kurioV exoleqreusei autouV apo sou (Deuteronômio 18, 12)

 • plhn o profhthV oV an asebhsh lalhsai epi tw onomati mou rhma o ou prosetaxa lalhsai kai oV an lalhsh ep' onomati qewn eterwn apoqaneitai o profhthV ekeinoV (Deuteronômio 18, 20)

 • ouk estai skeuh androV epi gunaiki oude mh endushtai anhr stolhn gunaikeian oti bdelugma kuriw tw qew sou estin paV poiwn tauta (Deuteronômio 22, 5)

 • ou prosoiseiV misqwma pornhV oude allagma kunoV eiV ton oikon kuriou tou qeou sou proV pasan euchn oti bdelugma kuriw tw qew sou estin kai amfotera (Deuteronômio 23, 19)

 • ean de euxh euchn kuriw tw qew sou ou cronieiV apodounai authn oti ekzhtwn ekzhthsei kurioV o qeoV sou para sou kai estai en soi amaria (Deuteronômio 23, 22)

 • ta ekporeuomena dia twn ceilewn sou fulaxh kai poihseiV on tropon euxw kuriw tw qew sou doma o elalhsaV tw stomati sou (Deuteronômio 23, 24)

 • oti bdelugma kuriw tw qew sou paV poiwn tauta paV poiwn adikon (Deuteronômio 25, 16)


“Mantenha-se sempre muito unido à Igreja Católica, pois somente ela pode lhe dar a verdadeira paz, porque somente ela possui Jesus Sacramentado que é o verdadeiro príncipe da paz.” São Padre Pio de Pietrelcina