Trouvé 17 Résultats pour: swthroV

 • kai efagen iakwb kai eneplhsqh kai apelaktisen o hgaphmenoV elipanqh epacunqh eplatunqh kai egkatelipen qeon ton poihsanta auton kai apesth apo qeou swthroV autou (Deuteronômio 32, 15)

 • outoV lhmyetai eulogian para kuriou kai elehmosunhn para qeou swthroV autou (Salmos 23, 5)

 • egw gar hlpisa epi tw aiwniw thn swthrian umwn kai hlqen moi cara para tou agiou epi th elehmosunh h hxei umin en tacei para tou aiwniou swthroV umwn (Baruc 4, 22)

 • pauloV apostoloV ihsou cristou kat epitaghn qeou swthroV hmwn kai kuriou ihsou cristou thV elpidoV hmwn (I Timóteo 1, 1)

 • touto gar kalon kai apodekton enwpion tou swthroV hmwn qeou (I Timóteo 2, 3)

 • fanerwqeisan de nun dia thV epifaneiaV tou swthroV hmwn ihsou cristou katarghsantoV men ton qanaton fwtisantoV de zwhn kai afqarsian dia tou euaggeliou (II Timóteo 1, 10)

 • efanerwsen de kairoiV idioiV ton logon autou en khrugmati o episteuqhn egw kat epitaghn tou swthroV hmwn qeou (Tito 1, 3)

 • titw gnhsiw teknw kata koinhn pistin cariV eleoV eirhnh apo qeou patroV kai kuriou ihsou cristou tou swthroV hmwn (Tito 1, 4)

 • mh nosfizomenouV alla pistin pasan endeiknumenouV agaqhn ina thn didaskalian tou swthroV umwn qeou kosmwsin en pasin (Tito 2, 10)

 • prosdecomenoi thn makarian elpida kai epifaneian thV doxhV tou megalou qeou kai swthroV hmwn ihsou cristou (Tito 2, 13)

 • ote de h crhstothV kai h filanqrwpia epefanh tou swthroV hmwn qeou (Tito 3, 4)

 • ou execeen ef hmaV plousiwV dia ihsou cristou tou swthroV hmwn (Tito 3, 6)


“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina